Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami

Študenti UK s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP) majú nárok na prednostné pridelenie ubytovania v študentskom domove. Pravidlá pridelenia prednostného ubytovania rieši Vnútorný predpis č. 11/2015 - Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity (http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp__2015_11_.pdf).

 

1. Na prednostné ubytovanie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia majú nárok študenti UK, ktorí

  • sú držiteľmi preukazu ZŤP, a
  • sú oficiálne evidovaní v zozname študentov so špecifickými potrebami na vlastnej fakulte.

 

2.  Študenti ŤZP bývajú v štandardných izbách, pri prihlasovaní na ubytovanie si môžu uviesť spolubývajúceho. Nevidiaci študenti majú nárok na ubytovanie v dvojlôžkových izbách, pokiaľ nežiadajú inak.

 

3.  Študenti s ťažkým telesným postihnutím dolných končatín (obmedzená mobilita) majú nárok bývať v bezbariérových izbách.

 

 4. Študenti odkázaní na pomoc osobného asistenta majú nárok na ubytovanie asistenta za týchto podmienok:

 

a) Študent doloží nárok na ubytovanie asistenta platným posudkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), ktorý vydal úrad v mieste jeho trvalého bydliska v súlade s § 15 zákona č. 447/2008, podľa ktorého je študent odkázaný na osobnú asistenciu, a platného rozhodnutia úradu o priznaní príspevku na osobnú asistenciu. Oba dokumenty je potrebné doložiť na študijné oddelenie v termíne podávania žiadosti o ubytovanie.

 

b)  Študent ŤZP, ktorý má podľa § 22 zákona č. 447/2008 Z. z. priznaný finančný príspevok na osobnú asistenciu
v rozsahu bodov 1 - 6 prílohy č. 4
uvedeného zákona (vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie), má nárok na ubytovanie s osobným asistentom, pričom asistent cenu za ubytovanie neplatí. Takýmto asistentom môže byť aj osoba, ktorá nemá s UK žiadny študentský či zamestnanecký vzťah.

 

c) Asistentom iného študenta ŤZP odkázaného na osobnú asistenciu, s výnimkou študenta podľa predchádzajúceho odseku, je spravidla študent Univerzity Komenského, ktorý spĺňa kritériá na pridelenie ubytovania, a za ubytovanie platí. Takému asistentovi bude spolu so študentom ŤZP/žiadateľom pridelené ubytovanie v študentskom domove prednostne.

 

d) Na ubytovanie v bezbariérových izbách a v bezbariérových apartmánoch majú spravidla prednostné právo študenti UK s obmedzenou mobilitou a ich asistenti. V prípade vyššieho počtu žiadateľov s obmedzenou mobilitou bude asistentom pridelené ubytovanie v bežných izbách v blízkosti bezbariérových priestorov.

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: