Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami

Študenti UK s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP) majú nárok na prednostné pridelenie ubytovania v študentskom domove. Pravidlá pridelenia prednostného ubytovania rieši Vnútorný predpis č. 8/2017 - Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK. Smernica je zverejnená aj na webovej stránke Univerzity Komenského

http://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/chronologicky-register-vnutorne-predpisy-uk-rozdelene-podla-rokov/vnutorne-predpisy-uk-rocnik-2017/

 

1. Na prednostné ubytovanie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia majú nárok študenti UK, ktorí

  • sú držiteľmi preukazu ŤZP, a
  • sú oficiálne evidovaní v zozname študentov so špecifickými potrebami na vlastnej fakulte.

 

2.  Študenti ŤZP bývajú v štandardných izbách, pri prihlasovaní na ubytovanie si môžu uviesť spolubývajúceho. Nevidiaci študenti majú nárok na ubytovanie v dvojlôžkových izbách, pokiaľ nežiadajú inak.

 

3.  Študenti s ťažkým telesným postihnutím dolných končatín (obmedzená mobilita) majú nárok bývať v bezbariérových izbách.

 

 4. Študenti odkázaní na pomoc osobného asistenta majú nárok na ubytovanie asistenta za týchto podmienok:

 

a) Študent doloží nárok na ubytovanie asistenta platným posudkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), ktorý vydal úrad v mieste jeho trvalého bydliska v súlade s § 15 zákona č. 447/2008, podľa ktorého je študent odkázaný na osobnú asistenciu, a platného rozhodnutia úradu o priznaní príspevku na osobnú asistenciu. Oba dokumenty je potrebné doložiť na študijné oddelenie do 16.6.2017. Posudok sa predkladá  len  raz a je platný  pre  ubytovanie  v ubytovacích zariadeniach UK na obdobie celého aktuálneho štúdia.

 

b)  Študent ŤZP, ktorý má podľa § 22 zákona č. 447/2008 Z. z. priznaný finančný príspevok na osobnú asistenciu v rozsahu bodov 1 - 6 prílohy č. 4 uvedeného zákona (vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie), má nárok na ubytovanie s osobným asistentom, pričom asistent cenu za ubytovanie neplatí. Takýmto asistentom môže byť aj osoba, ktorá nemá s UK žiadny študentský či zamestnanecký vzťah.

 

c) Asistentom iného študenta ŤZP odkázaného na osobnú asistenciu, s výnimkou študenta podľa predchádzajúceho odseku, je spravidla študent Univerzity Komenského, ktorý spĺňa kritériá na pridelenie ubytovania, a za ubytovanie platí. Takému asistentovi bude spolu so študentom ŤZP/žiadateľom pridelené ubytovanie v študentskom domove prednostne.

 

d) Na ubytovanie v bezbariérových izbách a v bezbariérových apartmánoch majú spravidla prednostné právo študenti UK s obmedzenou mobilitou a ich asistenti. V prípade vyššieho počtu žiadateľov s obmedzenou mobilitou bude asistentom pridelené ubytovanie v bežných izbách v blízkosti bezbariérových priestorov.

 

Podrobnosti o podmienkach ubytovania žiadateľov s ŤZP sa nachádzajú v prílohe č. 1 danej smernice.

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_08_PRILOHA_c_1.pdf

 

Žiadosti o ubytovanie je možné podávať od 6.7.2017-17.7.2017.

 

Prijatí uchádzači majú povinnosť uhradiť kauciu do 17.7.2017.

 

Po podaní všetkých žiadostí sa vytvorí poradovník podľa počtu získaných bodov a študenti sú rovnomerne rozdelení do troch skupín. Držitelia preukazu ŤZP sú zaradení do prvej skupiny.

Prvá skupina má možnosť výberu izby od 28.7. do 30.7. prednostne, následne až do 5.8.2017 spolu s ostatnými študentmi..

Pokiaľ si študent nevyberie izbu, zaniká mu nárok na pridelené ubytovanie.

 

Študenti môžu svoje právo o výbere izby delegovať na iného študenta, ktorý výber izby vykoná. Delegovaný študent túto žiadosť musí v elektronickom systéme prijať, v opačnom prípade to systém vyhodnotí ako odmietnutie žiadosti. Delegovaný výber izby môže vykonať študent najskôr v deň, kedy má delegujúci študent nárok na výber izby.

V prípade žiadateľov s ŤZP môže byť delegujúcim "študentom" Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami.

 

Oznámenie o pridelení  alebo nepridelení ubytovania bude sprístupnená študentom v elektronickom systéme 11.8.2017.

 

Presný harmonogram s dátumami nájdete v Harmonograme ubytovacieho procesu pre akademický rok 2017/2018.

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: