Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Naša ponuka Kurz slovenského posunkového jazyka pre pracovníkov vysokých škôl bratislavského kraja
Document Actions

Kurz slovenského posunkového jazyka pre pracovníkov vysokých škôl bratislavského kraja

Kurz od 2.10. do 22.12.2017.

Cieľová skupina kurzu: pedagogickí a nepedagogickí pracovníci vysokých škôl bratislavského kraja, ktorí prichádzajú pri svojej práci do kontaktu s nepočujúcimi študentmi a uchádzačmi (vysokoškolskí učitelia, akademickí funkcionári, pracovníci študijných oddelení, knižníc, ubytovacích oddelení, koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami). 

 

Termín a rozsah kurzu: Začiatok kurzu je 2. 10. 2017 a koniec kurzu 22. 12. 2017. Kurz bude prebiehať 2-krát do týždňa v pondelok a v stredu v čase od 16:45 do 18:15. Celý kurz má 44 vyučovacích hodín.  

 

Miesto kurzu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, učebňa č. 10 (10 b)

 

Limit pracovníkov: Minimálne 6 pracovníkov a maximálne 12 pracovníkov

 

Cieľ kurzu: Náplňou kurzu je získanie základných teoretických informácií o gramatike slovenského posunkového jazyka, o kultúre nepočujúcich a hlavne osvojenie si základov slovenského posunkového jazyka, prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich.

 

Výučbová metóda: Cvičenie; prednáška (iba úvodné dve hodiny)

 

Vyučovací jazyk: Slovenský posunkový jazyk

 

Lektor: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

 

Účastnícky poplatok na kurz: Zdarma

 

Prihlásenie sa na kurz: Môžete sa prihlásiť prostredníctvom emailového kontaktu: roman.vojtechovsky@rec.uniba.sk najneskôr do 27. 9. 2017.

 

Tešíme sa na Vás.

 

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: