Osobné nástroje
Akcie dokumentu

ERASMUS grant na špeciálne potreby 2016

Informácie pre žiadateľov UK - prihlášky sa podávajú do 20.mája 2016

Študenti Univerzity Komenského v Bratislave so špeciálnymi potrebami, ktorí v akademickom roku 2016/2017 vycestujú na zahraničnú mobilitu v rámci programu Erasmus+, môžu požiadať o grant na špeciálne potreby.

Takú istú možnosť majú zamestnanci UK so zdravotným postihnutím.

 

Grant na špeciálne potreby je doplnkom k bežnému grantu programu Erasmus+ a je určený na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s dôsledkami ťažkého zdravotného postihnutia a prekonávania bariér v prostredí. V závislosti od druhu a stupňa zdravotného postihnutia, dĺžky pobytu, zohľadňujúc rozsah podporných služieb zabezpečovaných hostiteľskou univerzitou bezplatne, možno žiadať o finančný príspevok napr. na:

 • cestovné náklady pre sprievodcu na spiatočnú cestu do/ z miesta pobytu, na špeciálnu miestnu prepravu

 • špeciálne ubytovanie, pokiaľ žiadateľ nebýva v študentskom domove

 • asistentské služby

 • tlmočnícke služby pre nepočujúcich

 • lekársku starostlivosť/ fyzioterapiu/, zdravotnícke pomôcky (pokiaľ nie sú hradené zdravotnou poisťovňou)

 • diétne stravovanie

 • transformáciu študijných textov do prístupnej formy

 • a pod.

   

  Kritéria pre žiadateľov o špeciálny grant programu Erasmus+:

 • študent/ zamestnanec UK bol vybraný na základe výberového konania na svojej fakulte na Erasmus+ mobilitu v akademickom roku 2016/2017 (zimný a letný semester)

 • žiadateľ má oficiálne uznané ťažké zdravotné postihnutie

 • študent je oficiálne evidovaný v zozname študentov so špecifickými potrebami na vlastnej fakulte

   

  Prihláška na grant sa podáva na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná inštitucionálnym Erasmus koordinátorom, ktorým na UK je prorektorka pre medzinárodné vzťahy.

   

  Vyplnenú prihlášku posielajú žiadatelia na e-mailovú adresu OMV RUK erasmusplus@rec.uniba.sk.

  Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť na adresu:

       Univerzita Komenského v Bratislave

       Oddelenie medzinárodných vzťahov

       Kancelária Erasmus+

       Rektorát

       Šafárikovo námestie 6

       P. O. BOX 440

       814 99 Bratislava 1

   

                                             najneskôr do 20. mája 2016

   

   

  Povinné prílohy k prihláške

 • kópia preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S

 • akceptačný list hostiteľskej univerzity

 • prihláška musí obsahovať detailný opis špeciálnych potrieb, podrobné zdôvodnenie požiadaviek na ich financovanie a stanovenie požadovanej sumy.

   

  Inštrukcie k vypĺňaniu prihlášky

 • žiadateľ o grant na špeciálne potreby je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky

 • v prihláške uvedie výšku reálnych nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb

 • prihláška musí obsahovať detailné zdôvodnenie špeciálnych požiadaviek a požadovanej sumy

 • v prípade žiadosti o finančný príspevok na diétne stravovanie sa pri kalkulovaní nákladov odporúča neprekročiť 30% výšky štandardného mesačného Erasmus+ grantu podľa zaradenia navštívenej krajiny do skupiny

 • účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov. Po návrate z mobility je potrebné  predložiť na Oddelenie medzinárodných vzťahov UK akceptovateľné účtovné doklady k vyúčtovaniu špeciálneho Erasmus+ grantu (cestovný lístok/letenku sprevádzajúcej osoby spolu s palubným lístkom, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie, faktúry za podporné služby, účty za diétne stravovanie, atď.)

   

Dôležité upozornenie:

V prípade, že žiadateľ je z dôvodu zdravotného postihnutia odkázaný na náročnejšie primerané úpravy a podporné služby, je potrebné k žiadosti priložiť potvrdenie, že hostiteľská inštitúcia je oboznámená s ťažkým zdravotným postihnutím a špecifickými potrebami prijímaného študenta a je pripravená zabezpečiť mu primerané úpravy a podporu počas jeho pobytu.

 

Bližšie informácie všeobecne o programe Erasmus+  získate u Erasmus koordinátora na svojej fakulte.

 

Bližšie informácie k podávaniu žiadosti o grant na špeciálne potreby možno získať u kontaktnej osoby pre Erasmus študentov so špecifickými potrebami na UK:

        PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

        elena.mendelova@rec.uniba.sk

        tel.: 02/60 295 166

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: