Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením
Akcie dokumentu

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením

informačno-orientačné stretnutia formou online

Termín

 3. a 4. júna 2021

 9. – 11. júna 2021

vždy v čase od 14:00 do 17:00 hod.

Forma:

 online/ webinar, platforma MS Teams

Pre koho sú stretnutia určené

 • pre študentov stredných škôl so zdravotným znevýhodnením/ poruchami,
 • primárne pre študentov 3. ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

Účasť a prihlasovanie

Program webinarov na seba postupne nadväzuje. Serióznym záujemcom odporúčame absolvovať prvé dve stretnutia (3. a 4. 6. 2021), na ktorých získajú základnú orientáciu a informácie o podmienkach štúdia na vysokej škole nielen z Centra podpory, ale aj od zástupcov 2 fakúlt (fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami) a študentov UK s ŤZP. Následne sa orientovať na niektoré z ďalších 3 stretnutí (9., 10. a 11. 6. 2021), ktoré sú tematicky zamerané na skupiny zdravotného znevýhodnenia. 

Na webinare je potrebné sa prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára v dostatočnom časovom predstihu.

Prihlasovací formulár:

https://forms.office.com/r/4FR4z5RkpS

Uvítame, ak nám záujemcovia o účasť vopred pošlú podnety a otázky, ktoré by si želali zaradiť do programu. Podnety a otázky možno napísať do prihlasovacieho formulára.

Prihláseným záujemcom pošleme inštrukcie o spôsobe pripojenia sa na stretnutia.

 

V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočenie do posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka na požiadanie.

Program

3. 6. 2021 (štvrtok)

Štúdium na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením – štádium rozhodovania

 • Predpoklady pre štúdium na vysokej škole, osobná pripravenosť, motivácia
 • Čo ma zaujíma v štádiu rozhodovania
 • Výber študijného zamerania, školy, lokality (portály, weby)
 • Požiadavky na uchádzača
 • Formy vzdelávania (učebne, laboratóriá, počítačové učebne a technické vybavenie, pitevne, terén, exkurzie, praxe, ...)
 • Skúsenosti školy so vzdelávaním študentov so špecifickými potrebami
 • Úroveň prístupnosti (fyzickej, informačnej, akademickej, ...) - areál školy, ubytovanie, doprava
 • Zahraničné pobyty počas štúdia na vysokej škole

4. 6. 2021 (piatok)

Štúdium na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením – štádium prípravy

 • Špecifiká štúdia na vysokej škole, rozdiel medzi SŠ a VŠ
 • Evidencia študentov so špecifickými potrebami
 • Možnosti a limity pri štúdiu
 • Primerané úpravy a podporné služby
 • Finančné kompenzácie, služby a podpora študentov s ŤZP, poradenstvo pri podávaní žiadostí
 • Štipendiá

Tematicky zamerané stretnutia

9. 6. 2021 (streda)

Príprava a podmienky štúdia pre študentov so zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s poruchami učenia

 • Výber študijného zamerania a miesta štúdia, prihláška
 • Minimálne predpoklady pre štúdium na vysokej škole, osobná pripravenosť, akademické zručnosti
 • Primerané úpravy a podporné služby
 • Technické vybavenie, technické zručnosti

10. 6. 2021 (štvrtok)

Príprava a podmienky štúdia pre študentov so sluchovým postihnutím

 • Výber študijného zamerania, prihláška
 • Minimálne predpoklady pre štúdium na vysokej škole, osobná pripravenosť, akademické zručnosti
 • Primerané úpravy a podporné služby
 • Technické vybavenie, technické zručnosti

11. 6. 2021 (piatok)

Príprava a podmienky štúdia pre študentov s poruchou autistického spektra a s psychickým ochorením

 • Výber študijného zamerania, vysokej školy, prihláška
 • Minimálne predpoklady pre štúdium na vysokej škole, osobná pripravenosť, akademické zručnosti
 • Primerané úpravy a podporné služby

Za organizátora na Vaše otázky rady odpovedia

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

tf.: 02/ 9010 2068

e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk

 

Mgr. Mária Stankovičová

tf.: 02/ 9010 2071

e-mail: maria.stankovicova@rec.uniba.sk

 

Adresa organizátora

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Šafárikovo nám. 6

P. O. BOX 440

814 99 Bratislava  1

http://cezap.sk

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: