Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Školenie k prístupnosti webových sídiel IT školenie pre hodnotiteľov prístupnosti webových sídiel na vysokých školách
Akcie dokumentu

IT školenie pre hodnotiteľov prístupnosti webových sídiel na vysokých školách

Vysoká škola je v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) povinná zabezpečiť všeobecne prístupné akademické prostredie vytváraním vhodných podmienok pre celú akademickú obec, teda aj pre študentov a zamestnancov so špecifickými potrebami. Táto povinnosť do veľkej miery zahŕňa aj požiadavky prístupnosti informačných zdrojov, taktiež dodržiavanie štandardov pre prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a mobilných aplikácií.

S cieľom zvýšiť informovanosť a podporiť odbornú samostatnosť vysokých škôl pri zabezpečovaní tejto úlohy, Vám ponúkame bezplatné školenie prístupnosti webových sídiel a webových aplikácií pre hodnotiteľov. Každej vysokej škole odporúčame umožniť vyškolenie aspoň jedného IT pracovníka.

Školenie prístupnosti webových sídiel pre hodnotiteľov

Termín: 27. a 28. septembra 2021

Časový rozsah: 16 hod

Miesto konania:

  • Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia - https://cdv.uniba.sk/saks/ (prezenčná forma bude realizovaná v prípade priaznivej pandemickej situácie). Náklady na cestovanie, príp. nocľah hradí vysielajúca organizácia.
  • Online prostredníctvom MS Teams (dištančná forma bude realizovaná v prípade nepriaznivého vývoja pandemickej situácie).

 Cieľová skupina: Školenie je určené predovšetkým pre IT pracovníkov vysokých škôl, ktorí budú pripravení overovať prístupnosť webových sídiel na vlastných VŠ, dohliadať nad dodržiavaním štandardov pre bezbariérovú prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a elektronických dokumentov (v zmysle ustanovenia §20 ods. 1 písm. j) zákona o VŠ) a ponúkať poradenskú a konzultačnú činnosť v tejto oblasti vo vlastnej inštitúcii.

Cieľ školenia: Dosiahnutie znalosti na odbornej technickej úrovni audítora resp. hodnotiteľa prístupnosti webových sídiel.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť základov audítorských a kontrolných postupov, praktická znalosť v oblasti prístupnosti na pokročilej úrovni, znalosť HTML a CSS.

Stručná osnova školenia:

  • Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídiel a metodických postupov.
  • Praktické ukážky asistenčných technológií.
  • Detailné oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti a ich správnou implementáciou.
  • Vytváranie protokolu z hodnotenia – ako správne aplikovať metodické usmernenie k prístupnosti.
  • Metodické usmernenie k vypracovaniu vyhlásenia o prístupnosti.

 

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1. a Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti

Organizačné zabezpečenie: Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s MŠVVŠ SR

Odborné zabezpečenie: MIRRI SR

 

Z dôvodu kapacitných obmedzení prosíme vyplnenú prihlášku poslať na adresu cezap@uniba.sk.

V prípade konkrétnych odborných otázok týkajúcich sa prístupnosti webových sídel, ich, prosím, spolu s prihláškou zašlite najneskôr do 22.09.2021 (streda), aby mohli byť odpovede náležite pripravené a čas školenia bol tak využitý na maximum.

Všetkým prihláseným záujemcom budú e-mailom zaslané ďalšie inštrukcie  o realizácií školenia k prístupnosti webových sídel (s ohľadom na vývoj pandemickej situácie).

Ďakujeme a tešíme sa na účasť Vašej vysokej školy.

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: