Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality IT školenie pre hodnotiteľov prístupnosti webových sídiel na vysokých školách
Akcie dokumentu

IT školenie pre hodnotiteľov prístupnosti webových sídiel na vysokých školách

Vysoká škola je v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) povinná zabezpečiť všeobecne prístupné akademické prostredie vytváraním vhodných podmienok pre celú akademickú obec, teda aj pre študentov a zamestnancov so špecifickými potrebami. Táto povinnosť do veľkej miery zahŕňa aj požiadavky prístupnosti informačných zdrojov, taktiež dodržiavanie štandardov pre prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a mobilných aplikácií.

S cieľom zvýšiť informovanosť a podporiť odbornú samostatnosť vysokých škôl pri zabezpečovaní tejto úlohy, Vám ponúkame bezplatné školenie prístupnosti webových sídiel a webových aplikácií pre hodnotiteľov. Každej vysokej škole odporúčame umožniť vyškolenie aspoň jedného IT pracovníka.

Školenie prístupnosti webových sídiel pre hodnotiteľov

Termín: 27. a 28. septembra 2021

Časový rozsah: 16 hod

Miesto konania:

  • Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia - https://cdv.uniba.sk/saks/ (prezenčná forma bude realizovaná v prípade priaznivej pandemickej situácie). Náklady na cestovanie, príp. nocľah hradí vysielajúca organizácia.
  • Online prostredníctvom MS Teams (dištančná forma bude realizovaná v prípade nepriaznivého vývoja pandemickej situácie).

 Cieľová skupina: Školenie je určené predovšetkým pre IT pracovníkov vysokých škôl, ktorí budú pripravení overovať prístupnosť webových sídiel na vlastných VŠ, dohliadať nad dodržiavaním štandardov pre bezbariérovú prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a elektronických dokumentov (v zmysle ustanovenia §20 ods. 1 písm. j) zákona o VŠ) a ponúkať poradenskú a konzultačnú činnosť v tejto oblasti vo vlastnej inštitúcii.

Cieľ školenia: Dosiahnutie znalosti na odbornej technickej úrovni audítora resp. hodnotiteľa prístupnosti webových sídiel.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť základov audítorských a kontrolných postupov, praktická znalosť v oblasti prístupnosti na pokročilej úrovni, znalosť HTML a CSS.

Stručná osnova školenia:

  • Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídiel a metodických postupov.
  • Praktické ukážky asistenčných technológií.
  • Detailné oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti a ich správnou implementáciou.
  • Vytváranie protokolu z hodnotenia – ako správne aplikovať metodické usmernenie k prístupnosti.
  • Metodické usmernenie k vypracovaniu vyhlásenia o prístupnosti.

 

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1. a Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti

Organizačné zabezpečenie: Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s MŠVVŠ SR

Odborné zabezpečenie: MIRRI SR

 

Z dôvodu kapacitných obmedzení prosíme vyplnenú prihlášku poslať na adresu cezap@uniba.sk.

V prípade konkrétnych odborných otázok týkajúcich sa prístupnosti webových sídel, ich, prosím, spolu s prihláškou zašlite najneskôr do 22.09.2021 (streda), aby mohli byť odpovede náležite pripravené a čas školenia bol tak využitý na maximum.

Všetkým prihláseným záujemcom budú e-mailom zaslané ďalšie inštrukcie  o realizácií školenia k prístupnosti webových sídel (s ohľadom na vývoj pandemickej situácie).

Ďakujeme a tešíme sa na účasť Vašej vysokej školy.

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: