Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2023

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
na Univerzite Komenského v Bratislave

 organizuje

 sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Termín

23. - 26. apríl 2023

Miesto konania 

Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave

Pre koho je stretnutie určené

 • pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným);
 • primárne pre študentov predmaturitných a maturitných ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

Predpokladaný počet účastníkov

Maximálne 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť osobných asistentov pre účastníkov. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného asistenta.

Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

Náklady na účasť

Náklady na ubytovanie hradí organizátor sústredenia. Zo strany študenta je potrebné počítať s nákladmi na dopravu a stravu. Sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami.

Uzávierka prihlasovania           

Svoj záujem prosíme obratom hlásiť mailom, telefonicky alebo poštou na doleuvedenú adresu najneskôr do 12. apríla 2023. Záujemcov žiadame vyplniť prihlášku, ktorú si možno stiahnuť z tejto stránky.

Stiahni prihlášku - v pdf, v docx alebo v rtf

Pracovný program sústredenia sa bude orientovať najmä na témy

 • Špecifikum štúdia na vysokej škole
 • Práva a povinnosti školy a študenta so špecifickými potrebami
 • Príprava na štúdium na vysokej škole
 • Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole
  • humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich)
  • finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty)
  • technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných)
  • akademická (individuálne vyučovanie vybraných predmetov,...) 
 • Štúdium v zahraničí
 • Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Diskusia so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím
 • Návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov

Informácia o mieste konania akcie

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave.

Ubytovanie bude zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Družba.

V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka do posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

tel.: 02/ 9010 2068

e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk

 

Mgr. Mária Stankovičová

tel.: 02/ 9010 2071

e-mail: maria.stankovicova@rec.uniba.sk

 

Adresa organizátora

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Šafárikovo nám. 6,  814 99 Bratislava 1

http://cezap.sk

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: