Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Univerzita prístupná pre všetkých
Akcie dokumentu

Univerzita prístupná pre všetkých

Prieskum informačnej prístupnosti

Na pôde univerzity sa pracuje s množstvom informácií. Dôležité je, aby boli prístupné, použiteľné a bezpečné pre všetkých, t. j. pre študentov, zamestnancov i návštevníkov univerzity.

Dostupná informácia nemusí byť aj prístupná. To znamená, že informácia môže byť napísaná na plagáte na stene alebo na webovej stránke, no z rôznych dôvodov je pre niekoho nečitateľná. Dostupná informácia sa stáva zároveň prístupnou, keď sa k nej dostane každý bez ohľadu na fyzické alebo technologické obmedzenia. Prístupná informácia je nielen použiteľná, ale môžeme s ňou bezpečne narábať bez rizika úniku neželaným osobám. Čokoľvek, čo bráni prístupnosti, označujeme ako informačnú bariéru.

Preto sme sa rozhodli pravidelne iniciovať prieskum zameraný na identifikáciu informačných bariér. V našom záujme je zvyšovanie úrovne prístupnosti informácií, ktorá prispeje k skvalitneniu podmienok pre štúdium a prácu na UK. Termín na vyplnenie dotazníka sme predĺžili do 31. mája 2023.

Vyplnením dotazníka môžete pomôcť pri identifikovaní informačných bariér na pôde Univerzity Komenského (všetkých jej súčastí), tiež aj prekážok, ktoré znižujú, respektíve úplne znemožňujú informačnú prístupnosť hľadaných informácií, alebo obmedzujú používanie informačných systémov na UK.

V procese identifikovania informačných bariér je dôležité upriamiť pozornosť na hodnotenie informácií nielen z hľadiska čitateľnosti, ale aj z hľadiska:

  • vnímateľnosti (vzhľad, štruktúra, rozloženie a usporiadanie informácií, vizuálne umiestnenie, množstvo detailov, orientácia, pohyblivosť textu a obrázkov, riadkovanie, rozstup medzi odsekmi, sýtosť, jas a kontrast, priehľadnosť, farebnosť, presýtenosť, odrážky, číslovanie, obrázky, tabuľky, grafy, ...),
  • zrozumiteľnosti (čítanie s porozumením, jednoduchosť, zložitosť, náročnosť, nadväznosť a logickosť informácií, zmysluplnosť poriadia, usporiadanie informácií, dodržanie témy, zreteľné vysvetlenie jednotlivých krokov, postupu práce, príklady, ukážky, ...),
  • spôsobu zápisu textu (použitý typ a veľkosť písma, farba písma, podčiarknutý, prečiarknutý, zvýraznený, písaný, tlačený text, farba textu, rozstup medzi písmenami, slovami, vetami, riadkami, odsekmi, ...),
  • predvídateľnosti a intuitívnosti (jednoduchý vzhľad, prehľadná štruktúra, navigácia, oznámenia, symboly, značky, rozbaľovacie polia, skryté polia, jasné pomenovania, dostupnosť nápovedy, ...),
  • ovládateľnosti (prispôsobenie, posúvanie, presúvanie, blikanie, rolovanie, zjednodušené ovládanie, ovládanie pomocou myši, klávesnice, zrakom, hlasovým výstupom, rečou, ...),
  • adaptácie a univerzálnosti (možnosť upravovať text, zmeniť veľkosti písma a pozadia, zväčšené písmo, počúvanie obsahu textu, audio komentár, zvukový záznam, video záznam, textové alternatívy k obrázkom, zvukovým alebo video záznamom, prepis hovoreného slova, titulky, multimediálne prvky, asistenčné technológie, ...).


Vaše postrehy a podnety spracujeme a postúpime kompetentným pracovníkom UK na riešenie. Dúfame, že s vašou pomocou sa nám podarí prispieť k zvýšeniu informačnej prístupnosti akademického prostredia.

Oceníme, keď budete prieskum informačnej prístupnosti šíriť/ zdieľať v okruhu svojich známych.

Vopred ďakujeme za spoluprácu. Odkaz na dotazník: https://forms.office.com/e/AZNCvmY0gx

// 

We repeatedly remind you of our request for cooperation in identifying information barriers at Comenius University

The deadline for completing the questionnaire is extended to May 31, 2023. 

The purpose of the survey is to monitor the information accessibility of the academic environment at the Comenius University. Your suggestions will be one of the sources in creating a proposal for measures aimed at eliminate information barriers. We appreciate all your suggestions. 

In the process of identifying information barriers, it is important to pay attention to the evaluation of information not only in terms of readability, but also in terms of:  

perceptibility (appearance, structure, layout and arrangement of information, visual placement, amount of detail, orientation, mobility of text and images, line spacing, paragraph spacing, saturation, brightness and contrast, transparency, colour, saturation, bullets, numbering, images, tables, graphs, ...),  

understandability (reading comprehension, simplicity, complexity, difficulty, coherence and logic of the information, meaningfulness of the order, arrangement of the information, adherence to the theme, clear explanation of the steps, workflow, examples, demonstrations, ...),  

the way the text is written (type and size of font used, colour of font, underlining, strikethrough, underlining, highlighting, written text, printed text, colour of text, spacing of letters, words, sentences, lines, paragraphs, ...),  

predictability and intuitiveness (simple appearance, clear structure, navigation, notices, symbols, tags, drop-down boxes, hidden fields, clear naming, availability of help, ...),  

operability (customisation, scrolling, panning, flashing, scrolling, simplified operation, mouse, keyboard, vision, voice output, speech, ...),  

adaptability and versatility (ability to edit text, change font and background sizes, enlarged fonts, listening to text content, audio commentary, audio recording, video recording, text alternatives to images, audio or video recordings, spoken word transcription, subtitles, multimedia elements, assistive technologies, ...).  

Link for English speaking recipients: https://forms.office.com/e/bTyhZ1pbfG 

 Thank you for your time. 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: