Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Aktuálny zoznam koordinátorov
Akcie dokumentu

Aktuálny zoznam koordinátorov

akademický rok 2022/2023

Zoznam koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

http://www.uniba.sk

LEKÁRSKA FAKULTA UK

Špitálska 24, 813 72 Bratislava
http://www.fmed.uniba.sk/

 prof . MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
tel.: 02/572 90 737
e-mail: Jan.Pecenak@sm.unb.sk

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK V MARTINE

Záborského 2, 036 45 Martin
http://www.jfmed.uniba.sk/

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.
tel.: 043/2633429, 2633409
e-mail: banovcinova@jfmed.uniba.sk

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
http://www.fpharm.uniba.sk

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
tel: 02/501 17 209
mail: czigle@fpharm.uniba.sk

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK

Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
http://www.flaw.uniba.sk

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Tel: 02/9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK

Gondova 2, 818 01 Bratislava
http://www.fphil.uniba.sk

doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/9013 2358
e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.sk  

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
http://www.fns.uniba.sk

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
tel.: 02/9014 9311
e-mail: zuzana.halakova@uniba.sk

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
http://www.fmph.uniba.sk

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
tel.: 02/9010 2068
e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
http://www.fsport.uniba.sk

Mgr. Stanislav Kraček, PhD.

e-mail: stanislav.kracek@uniba.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK

Račianska 59, 813 34 Bratislava
http:/www.fedu.uniba.sk

pre študentov so sluchovým postihnutím

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc.
tel.: 02/9015 9128
e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

pre študentov s telesným postihnutím a študentov chorých a zdravotne oslabených

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
tel.: 02/9015 9121
e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

pre študentov so zrakovým postihnutím

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
tel.: 02/9015 9123
e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

pre študentov s poruchami učenia

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
tel.: 02/9015 9121
e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK

Bartókova 8, 811 02 Bratislava
http://www.fevth.uniba.sk

Mgr. Milan Jurík, PhD.
tel.: 02/9020 1001, 9020 2167
e-mail: jurik@fevth.uniba.sk

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK

Kapitulská 26, 814 58 Bratislava
http://www.frcth.uniba.sk

ThDr. Michal Vivoda, PhD.
tel.: 02/327 77 123
e-mail: michal.vivoda@frcth.uniba.sk

FAKULTA MANAGEMENTU UK

Odbojárov 10, 820 05 Bratislava
http://www.fm.uniba.sk

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: 02/9021 2043
e-mail: rozalia.sulikova@fm.uniba.sk

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK

Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava
http://www.fses.uniba.sk

Ing. Veronika Miťková, PhD.
tel.: 02/206 69 863
e-mail: veronika.mitkova@fses.uniba.sk

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: