Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Legislatíva

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vyhláška č. 458/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami

 

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím roky 2014-2020

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

 

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (OSN)

 

Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.(OSN)

 

Madridská deklarácia

 

Vyhláška č. 532/ 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (stavebná vyhláška)

 

Vnútorný predpis UK č. 23/2014
Smernica rektora UK v Bratislave k zabezpečeniu všeobecného prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

 Príloha č. 1 Primerané úpravy a podporné služby (PDF)

 Príloha č. 1 Primerané úpravy a podporné služby (RTF)

 Príloha č. 2 Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení (PDF)

 Príloha č. 2 Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení (RTF)

 Príloha č. 3 Potvrdenie o poruchách učenia (PDF)

 Príloha č. 3 Potvrdenie o poruchách učenia (RTF)

 Príloha č. 4 Žiadosť - prijímacia skúška (PDF)

 Príloha č. 4 Žiadosť - prijímacia skúška (RTF)

 Príloha č. 5 Žiadosť - zaradenie do evidencie (PDF)

 Príloha č. 5 Žiadosť - zaradenie do evidencie (RTF)

 Príloha č. 6 Žiadosť - primerané úpravy a podporné služby (PDF)

 Príloha č. 6 Žiadosť - primerané úpravy a podporné služby (RTF)

 Príloha č. 7 Rozhodnutie (PDF)

 Príloha č. 7 Rozhodnutie (RTF)

 Príloha č. 8 Vyhlásenie (PDF)

 Príloha č. 8 Vyhlásenie (RTF)

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: