Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Alternatívne formy skúšky

 • Nahradiť písomnú skúšku ústnou/ ústnu písomnou.
 • Zabezpečiť tlmočníka do posunkovej reči.
 • Nahradiť skupinovú/ hromadnú skúšku individuálnou.
 • Pri písomnej skúške v aktuálnych prípadoch:
  • Zabezpečiť vhodný formát zadania (zväčšené písmo, bodové písmo, elektronická forma, zvuková forma).
  • Jasne a jednoznačne formulovať otázky/ úlohy (členenie do odstavcov, začiatok textu od ľavého kraja). Presvedčiť sa, že študent otázkam rozumel.
  • Zabezpečiť samostatnú miestnosť.
  • Zabezpečiť pomoc asistenta na prácu s textom.
  • Predĺžiť čas na vypracovanie (nehodnotí sa rýchlosť v písaní, ale preukázané vedomosti).
  • Umožniť používať špeciálne technické vybavenie.
  • Rozložiť skúšku na viac dní.
  • Umožniť robiť skúšku na diaľku - s využitím e-mailu.
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: