Personal tools
Document Actions

Dyslexia - základné informácie

Dyslexia je vážnou biologicky podmienenou poruchou učenia a je najrozšírenejším znevýhodnením/postihnutím (v európskych krajinách okolo 4 - 8% žiakov ZŠ). 

Z hľadiska zvolenia správneho pedagogického postupu pri vzdelávaní žiakov/ študentov so špecifickými poruchami učenia je potrebné včasné diagnostikovanie zo strany učiteľov a pedagogicko-psychologických poradní - o aký druh poruchy ide (dyslexia - vývinová porucha čítania, dysgrafia - porucha písania, dyskalkúlia - vývinová porucha počítania, dysortografia - problémy s chápaním a uplatňovaním pravidiel pravopisu). Tieto poruchy nezasahujú celkové akademické schopnosti, ale sťažujú učenie. Hoci niektorí ľudia môžu mat výrazné ťažkosti, ostatní sa do času začatia vyššieho vzdelávania naučia stratégie ich zvládania. To však neznamená, že ich podstatné ťažkosti zmiznú. U niektorých nemusia byt ich poruchy diagnostikované pred nástupom na vysokú školu možno preto, že ich vlastné zvládacie stratégie boli dostačujúce, aby prešli predchádzajúcimi stupňami vzdelávania.

Využívanie špeciálneho prístupu a metód už od začiatku vzdelávacieho procesu (základy už v predškolskom veku) môžu teda viest k dobrým výsledkom pri podpore alternatívnych študijných zručností a stratégií, ktoré pomáhajú zvládať daný problém. V prípadoch, ak sa tomuto problému nevenuje pozornosť (veľmi častá prax aj v našich podmienkach), žiak napriek vynaloženému úsiliu nedosahuje očakávané študijné výsledky, môže byť zo strany učiteľov a rodičov považovaný za lenivého alebo hlúpeho a vystavený posmechu spolužiakov. Negatívna odozva okolia, ktorú nedokáže ovplyvniť, potom neraz môže viesť u dyslektika k vážnym psychickým poruchám (depresia, apatia alebo neakceptovateľné správanie s antisociálnymi až kriminálnymi prejavmi). Viaceré výskumy dokazujú, že väčšina psychických a emocionálnych porúch u dyslektikov vznikla práve ako následok traumatických skúseností z "boja s písmenami".

Výsledky výskumov tiež potvrdzujú, že dyslexia je veľmi často kombinovaná s vysokou inteligenciou, kreatívnym myslením a umeleckým talentom, vysoko prekračujúcim bežný priemer (niekoľko veľkých géniov boli dyslektici). Aj to je jeden z dôvodov, prečo týmto žiakom/ študentom treba venovať pozornosť ako ľudom so špeciálnymi potrebami - aby mali príležitosť rozvinúť svoje danosti, inteligenciu a talent, aby neboli v dôsledku slabej informovanosti, nekvalifikovaného prístupu, resp. ignorancie kompetentných vystavení stresu a negatívnym reakciám okolia.

Pri štúdiu študentov s poruchami učenia/dyslektikov pritom odporúčame:

1. Diagnostikovanie

Študenti s dyslexiou by mali mat diagnostické posúdenie nie staršie ako dva roky. Odporúčame, aby toto hodnotenie zahŕňalo:

 • detaily charakteru akýchkoľvek signifikantných ťažkostí pri čítaní, písaní, hláskovaní, matematike a práci s číslami (ak je to vhodné) s využitím súčasných štandardizovaných testov a odborne stanovených procedúr kdekoľvek je to možné,
 • evidenciu akýchkoľvek kognitívnych alebo neurologických porúch (napríklad pri pamäti, vizuálnom vnímaní, fonologickom spracovaní alebo motorickej koordinácii), ktoré môžu mat nepriaznivý efekt na učenie,
 • spôsob a mieru, do akej vyššie uvedené pravdepodobne ovplyvňuje učenie,
 • dôkaz, že tieto ťažkosti nie sú zapríčinené nedostatkom inteligencie, motivácie alebo nedostatkom skúseností v písanej a hovorenej reči.

Diagnostické hodnotenie by mal vykonať psychológ/ pedagogický psychológ/ špeciálny pedagóg s kvalifikáciou pre špeciálne poruchy učenia. Na základe diagnostiky by mali príslušní odborníci navrhnúť užitočné spôsoby uspokojovania špeciálnych potrieb v procese vzdelávania.

Väčšine študentov prospejú dodatočné konzultácie so špecialistom na poruchy učenia. Tieto konzultácie sa pritom nedotýkajú predmetu/ obsahu študentovho štúdia, ale sa zameriavajú na všeobecnejšie otázky týkajúce sa študentov so špecifickými poruchami učenia, ako sú alternatívne študijné zručnosti a stratégie opakovania, organizovanie pracovnej záťaže a zvládanie stresu. Pre dyslektických študentov je zvlášť vhodné kontaktovať sa so študentmi s podobnými ťažkosťami, aby sa podelili o svoje študijné techniky, alebo aby si poskytli vzájomnú podporu v svojpomocných skupinách.

2. Technické vybavenie

Pre študentov s poruchami písania môže pri písomných prácach vhodne poslúžiť počítač (PC), ktorý poskytuje nielen čitateľný výstup, ale aj možnosť kontroly pravopisu. Hlasový výstup z počítača prečíta, čo je napísané a dovoľuje študentovi reorganizovať prácu v jej priebehu. Pre dyslektikov je dôležité vedomie, že o tieto aspekty "je postarané", a to im dovoľuje sústrediť sa skôr na vyjadrovanie svojich myšlienok než na trápenie sa s mechanizmami písania.

Vo svete existuje množstvo rozličných dostupných počítačových programov, niektoré z nich, napr. Texthelp, sú špeciálne vytvorené pre dyslektických používateľov PC. 

Niektorí dyslektici môžu využívať podobné technické vybavenie ako študenti s poškodením zraku, napr. diktafón/magnetofón na prednáškach, scanner a zvukové karty k PC, čítače obrazovky, diktovanie do počítača. Základným predpokladom však je, že popri dostupnosti technických pomôcok sú vybavení aj zodpovedajúcimi technickými zručnosťami, ktoré im dovoľujú samostatne a efektívne využívať techniku .

3. Študijná literatúra

Odporúča sa včasná informovanosť o študijnej literatúre. Poskytnutie zoznamov literatúry v dostatočnom predstihu - s označením titulov, ktoré by mali mať prioritu, môže študentom pomôcť naplánovať si štúdium a pracovať s textami dlhší čas. Študentom, pre ktorých je ťažké robiť si poznámky a súčasne počúvať, pomôže, ak mu prednášateľ poskytne text prednášky pred vyučovaním - napríklad na diskete.

4. Učebné stratégie

Tak ako pri ostatných študentoch s postihnutím, aj mladí ľudia so špecifickými poruchami učenia sa budú spoliehať na pozitívne postoje a spoluprácu školy, na ktorej študujú. Nasledujúce riadky poskytujú všeobecné odporúčania pre vyučujúcich:

 • Ľudia so špecifickými poruchami učenia nemajú viditeľné postihnutie, preto často dostávajú menej podpory než ľudia s telesným alebo zmyslovým postihnutím.
 • Študenti môžu potrebovať na úlohy dlhší čas a ak je potrebné zvládnuť niekoľko úloh za krátku dobu, ocenia flexibilný časový rámec na plnenie študijných povinností, predĺženie dostupného času. V ich prípade nie je vhodné preverovať nové poznatky (práve vysvetlenú látku), potrebujú dlhší čas na "uloženie" nových poznatkov.
 • Pre niektorých študentov je najvhodnejšie robiť si zvukovú nahrávku prednášky/vyučovania, ako aj iných aktuálnych stretnutí. Hoci to môže učiteľov spočiatku iritovať, je dôležité dovoliť im to.
 • Poskytnutie zoznamov literatúry vopred je vhodné pre tých, ktorí si potrebujú dať materiály spracovať do zvukovej formy, alebo ktorým čítanie trvá dlhšie.
 • Väčšina dyslektikov nemá pri štúdiu problémy, ak dostáva a poskytuje informácie v zvukovej forme. Môžu uprednostňovať to, že im budú skúšobné otázky prečítané. V prípadoch, keď je to možné, je vhodné nahradiť písomnú formu skúšky ústnou. Treba klásť priame a zreteľné (jednoznačné) otázky. Zbytočne abstraktný alebo umelý jazyk môže byt mätúci.
 • U študentov so špecifickými poruchami učenia sa ich porucha môže zhoršovať stresom. Predĺženie času pri skúškach a iných formách hodnotenia, ktoré umožní pozorné prečítanie otázky a korigovanie rukopisu, a flexibilita pri určovaní termínov na vypracovanie úloh to pomáhajú zmierniť.
 • V prípade písomnej skúšky môže študent so špecifickými poruchami učenia uprednostňovať použitie počítača. Treba rátať s predĺžením času, aby mohol vykonať kontrolu pravopisu a napísané poslať, príp. vytlačiť.
 • U študentov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na VŠ, sa predpokladá určitá úroveň komunikačných, sociálnych, technických a akademických zručností. V prípade dyslektikov sú potrebné vyhovujúce techniky zvládania práce s informáciami - alternatívne formy.
 • Veľmi dôležitá je voľba odboru štúdia/povolania - predpokladá sa spolupráca s psychológom/poradenským pracovníkom z oblasti profesijného poradenstva.
 • Pri prijímacích skúškach na vysokú školu navrhujeme konzultovať vyhovujúcu formu skúšky s uchádzačom, rešpektovať ním navrhovanú formu, aby sa mu zbytočne nezvyšoval stres. 
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: