Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Študenti dlhodobo a chronicky chorí

Základné informácie

Niektorí študenti majú dlhodobé alebo trvalé zdravotné ťažkosti, ktoré môžu ovplyvňovať priebeh ich štúdia. Príčinou môžu byť fyzické alebo zmyslové postihnutia. Aké sú dôsledky pre týchto študentov, je opísané na iných miestach. Ďalší študenti majú "skryté" alebo nie viditeľné postihnutia, akým je napr. limitovaná alebo kolísajúca schopnosť sústrediť sa (vitalita).

Existuje veľa neviditeľných postihnutí a ochorení. Sem patrí aj epilepsia, cukrovka, meningoencefalopatia (bližšie neurčená choroba mozgu a jeho plien, tiež známa ako syndróm chronickej únavy), alergická (senná) nádcha, chudokrvnosť, cystická fibróza, HIV, AIDS, astma, srdcové a iné chronické ochorenia.

Veľa ochorení môže byť stabilizovaných, niektoré môžu mať premenlivý charakter, iné sú progresívne. Nie je potrebné detailne informovať o každom, pretože ochorenie môže, alebo aj nemusí mať vplyv na študentovu schopnosť efektívne študovať. V konkrétnych prípadoch, ak nie je istota o ochorení alebo jeho dôsledkoch na štúdium, treba sa spýtať študenta. Ten by mal byť schopný poskytnúť relevantné informácie. Nasledujúce choroby sú charakterizované preto, lebo sú jednak bežné a jednak často zle chápané.

Epilepsia je chronické mozgové ochorenie rôznej etiológie, charakterizované opakujúcimi sa záchvatmi so stratou vedomia. Záchvaty sú symptómom postihnutia, nie príčinou. Je veľa typov epileptických záchvatov. Môžu byť generalizované, teda tie, ktoré zasahujú celý mozog, a parciálne, pri ktorých je zasiahnutá iba určitá časť mozgu. Väčšina ľudí užíva lieky, ktoré stabilizujú zdravotný stav. Stresové situácie negatívne vplývajú na zdravotný stav epileptikov a môžu vyvolávať záchvaty.

Niektorí ľudia mávajú krátke, päť- až pätnásťsekundové záchvaty, známe ako výpadky vedomia. Tieto človeku zvyčajne nespôsobia stratu svalového tonusu a môžu prebehnúť bez toho, aby si ich ľudia v blízkosti všimli. Epileptik sa im zdá jednoducho zasnívaný. Môže to znamenať, že postihnutej osobe nechcene ujde niekoľko (náhodných) častí vety alebo rozprávania, a tak môže pokladať stretnutie za mätúce, pretože jej chýbajú kľúčové body rozhovoru.

Keď človek dostane silný kŕčovitý záchvat, úplne stratí vedomie. Ľudia nablízku môžu pomôcť, aby sa pri záchvate neporanil pádom a aby mu nezapadol jazyk. Je vhodné, aby bol v stabilizačnej (kľudovej) polohe, kým nenadobudne vedomie. Nikdy sa ho nesnažme "krotiť", alebo mu niečo vkladať do úst, čo by mohol prehryznúť, prípadne sa pridusiť. Pri nekŕčovitých záchvatoch sa dá urobiť málo - odviesť postihnutého z nebezpečenstva - ak je dezorientovaný a jemne ho upokojiť. Mnoho ľudí s epilepsiou máva záchvaty v noci, ich denné aktivity nebývajú zasiahnuté.

Fotosenzitívna epilepsia je zriedkavá forma epilepsie, pri ktorej bývajú záchvaty vyvolané mihotavými/ blikavými svetlami a niektorými vzormi.

Cukrovka (diabetes mellitus) postihuje okolo dvoch percent populácie. Ľudia s cukrovkou majú poruchu látkovej premeny, ktorá má za následok nedostatočnú tvorbu a zlé hospodárenie s inzulínom, udržiavajúcim hladinu cukru v krvi. Diabetes môže byť liečený diétou, celkovou úpravou životosprávy. Pri závažnejších stavoch sa podáva inzulín v injekciách, čo dovoľuje človeku viesť plnohodnotný aktívny život. U niektorých ľudí sa toto ochorenie môže prejavovať premenlivosťou nálady, problémami v schopnosti sústrediť sa. Ak stav nie je stabilizovaný, môže viesť k ďalším komplikáciám, ako je napr. poškodenie zraku.

V prípadoch, keď sa veľmi zníži hladina cukru v krvi, je diabetik ospalý, zmätený a ak sa nedostane pomoc, môže upadnúť do bezvedomia. Preto by mal okamžite zjesť kúsok cukru alebo glukózu. Ak stratil vedomie, je potrebná už odborná lekárska pomoc.

Astma je čím ďalej tým častejším ochorením, hoci nie vždy je taká ťažká, aby vplývala na študentovo štúdium. Astmu môže ovplyvňovať stres, kvalita vzduchu a dokonca i chlad. V dňoch, keď je dýchanie zvlášť obtiažne, môže študentovi pomôcť počítač doma. Pri práci v laboratóriách alebo dielňach je potrebné zabezpečiť dobrú ventiláciu.

Choroby vplývajúce na zdravie a schopnosť sústrediť sa/ vitalitu zahŕňajú meningoencefalopatiu, srdcovo-cievne ochorenia, alergické ochorenia, ochorenia krvi a ochorenia z porúch metabolizmu. Študent s niektorým z týchto ochorení može byť určitú dobu vo fáze asymptomatickej, ale stres, nejaká nehoda, môžu spôsobiť, že zdravotný stav kolíše. Pri zhoršení zdravotného stavu potrebuje chorý oddych a kľudový režim.

Dôsledky pre štúdium

Prejavy všetkých vyššie uvedených chorôb môžu byť rôzne v závislosti od veku, okolností a často od hladiny stresu. Stresom býva najčastejšie zasiahnutá výdrž a odolnosť. To znamená, že dôležité budú: šetriaca práca, plánovanie rovnomernej pracovnej záťaže a možnosť posúvania termínov. V niektorých prípadoch budú študenti potrebovať študijné voľno. Aby po návrate dobehli učivo a zvládli študijné požiadavky, budú potrebovať aj systém efektívnej podpory. V praxi sa osvedčuje individuálny študijný program.

Väčšina študentov si vyrieši prípadné požiadavky na začiatku štúdia a pokladá to za uspokojivé po celú dobu. Niektorým študentom s progredujúcim ochorením sa však potreby menia, a teda budú potrebovať meniť svoj podporný program v priebehu štúdia.

Väčšina študentov s týmito ochoreniami sa nepokladá za "postihnutých", neradi hovoria o svojom zdravotnom stave a o špeciálnu podporu môžu požiadať až neskôr, keď ich ťažkosti pri štúdiu prerastú do problémov, ktoré nie sú schopní riešiť vlastnými silami. Niektorí sa mohli v minulosti stretnúť s predsudkami a negatívnymi reakciami okolia. Preto je zvlášť dôležité, aby publikované materiály vzdelávacej inštitúcie jasne uviedli, že študentom s týmito skrytými postihnutiami bude poskytovaná podpora.

Všeobecné stratégie

Treba rátať s tým, že niektorí študenti môžu potrebovať miesto, kde budú mať súkromie, aby si mohli vziať lieky, vrátane injekcií. Ak tento úkon vyžaduje asistenciu ďalšej osoby, treba kontaktovať zdravotnícke zariadenie. Ďalší môžu potrebovať miestnosť na odpočinok počas dňa, ak bývajú ďalej od miesta ich denného štúdia, alebo môžu potrebovať odvoz domov taxíkom, ak sa príliš unavia.

Pre viacerých študentov bude dôležitá diéta, prípadne budú jesť v špecifických časoch. Vhodné je umožniť im prístup k chladničke, aby si pomohli pri dodržiavaní diéty.

Pri niektorých študentoch treba uvažovať aj o otázkach zdravia a bezpečnosti. Ľudia so zdravotnými problémami zvyknú mať realistické predstavy o svojich obmedzeniach, ale s niektorými treba prediskutovať bezpečnosť istých činností, ako sú napr. laboratórne práce. Pracovníci a študenti, ktorí sú s danou osobou v najbližšom kontakte, majú byť informovaní, že je medzi nimi študent s narušeným zdravím, resp. s postihnutím, aby mu v aktuálnom prípade vedeli pomôcť.

Technológia

Viacerým študentom bude vyhovovať študovať doma, aby si šetrili energiu na čas, keď sa naozaj potrebujú zúčastniť prednášok či seminárov. Budú využívať osobný počítač, prípadne modem, aby mohli ľahko komunikovať s učiteľmi a spolužiakmi. Pre ďalších môže byť skôr užitočné nahrávať si prednášky (alebo mať niekoho, kto im robí poznámky), než aby si robili poznámky sami. Niekoľkí s fotosenzitívnou epilepsiou budú potrebovať špeciálne VDU obrazovky alebo filter obrazoviek.

Učebné stratégie

Ako pre všetkých študentov s postihnutím, aj pre študentov so zdravotnými ťažkosťami je užitočná bližšia spolupráca s pracovníkmi vzdelávacej inštitúcie. Nasledujúce návrhy ponúkajú niektoré všeobecné doporučenia pre vyučujúcich:

 • Na niekoho, napr. na ľudí s astmou, môže nepriaznivo vplývať stres z nových situácií alebo časový tlak. Je užitočné všetko, čo napomôže, aby sa študenti cítili v pohode a sebaistí. Dôležité je tiež pomáhať študentom pripraviť sa na úlohy a skúšky.
 • Ak schopnosť sústrediť sa kolíše, alebo je študent stresovaný, je vhodné umožniť mu posunutie termínov odovzdania úloh/ robenia skúšok.
 • Na niektoré ťažkosti má vplyv prostredie. Napríklad prach, dym alebo vlhkosť môžu vyvolať astmatický záchvat. V niektorých prípadoch bude potrebné nájsť náhradné miesta na vyučovanie.
 • Študenti, pre ktorých je robenie poznámok ťažké alebo unavujúce, môžu požiadať o nahrávanie prednášok alebo seminárov. Je vhodné umožniť im to.
 • Študijné cesty, povinná prax, exkurzie, môžu vyžadovať individuálne plánovanie. Nie je vylúčené, že nepravidelné prestávky na jedlo a odpočinok, rovnako ako mimoriadny stres z cestovania, spôsobia niektorým študentom ťažkosti.
 • Tiež skúšky a ich výsledky spôsobujú ďalší stres. Určite pomôže, ak sa študentom umožnia počas skúšok krátke prestávky (vrátane prestávok na jedenie), ktoré neskrátia čas určený na zodpovedanie otázok.
 • V extrémnych prípadoch môže niektorým študentom pomôcť, ak budú môcť skladať skúšku doma alebo v nemocnici.
 •  

  Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

  Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: