Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Študenti s poruchami zraku

Základné informácie

Ľudia sa môžu s poruchou zraku narodiť, alebo ju získajú v priebehu života. Niektorí majú iba nepatrnú chybu, mnohí po korekcii okuliarmi, kontaktnými šošovkami alebo po operácii vidia dobre.

Relatívne malé percento ľudí nevidí dobre ani s pomocou okuliarov. Sú nevidiacimi alebo slabozrakými - v závislosti od charakteru a stupňa poškodenia zraku. Tieto osoby majú napriek noseniu predpísaných korekčných skiel problémy s vykonávaním zrakovej práce. Prevažná väčšina z nich má zachovaný určitý stupeň videnia, ktorý môžu využívať. Niektorí vidia nejasne/ rozmazane, alebo nedokážu odhadnúť vzdialenosť, alebo nie sú schopní rozlíšiť objekty, ktoré majú podobnú farbu alebo tvar. Iní vidia veci vo veľmi malej vzdialenosti, ale so vzdialenejšími, resp. ďalekými majú problémy, alebo majú redukované zrakové pole (tzv. tunelové videnie). Určité druhy poškodenia zraku sú sprevádzané až bolestivými pocitmi v očiach pri lesklých osvetlených/ oslnených plochách. Pri iných poškodeniach zraku sa vyskytujú problémy s vnímaním hĺbky (schody, zvažujúce sa plochy, jamy na cestách). Sú ľudia, ktorí nevidia v šere, iní vidia iba časť obrazu, alebo na všetkom, na čo sa pozerajú, vidia fľaky.

Len veľmi malé percento (cca 4%) je úplne nevidiacich a minimum z nich nedokáže rozlíšiť svetlo od tmy.

Časť ľudí s poruchami zraku môže mať aj iné postihnutia, môžu byť napr. úplne nepočujúcimi alebo mať poškodený sluch. To môže znamenať, že nemajú využiteľné zbytky zraku a sluchu, no častejšie to znamená, že majú zachované zbytky zraku a sluchu.

Dôsledky pre štúdium

Nakoľko je zrak najdôležitejšou cestou pre získavanie informácií a pre štúdium, nielen pre čítanie a písanie, ale aj pre sociálnu interakciu a praktické aktivity, zrakové postihnutie môže podstatne ovplyvňovať proces vzdelávania.

Prístup k vizuálnym informáciám

Veľa študentov má už zaužívaný systém prístupu k informáciám. Väčšinou používajú zväčšené písmo, zvukové nahrávky, texty v bodovom (Braillovom) písme, v elektronickej forme alebo kombináciu uvedených foriem.

Zväčšené písmo znamená tlačený text s použitím zväčšených písmen. Minimom je veľkosť písma 14, častejšie sa doporučuje veľkosť16 - 18. Takáto veľkosť sa dá dosiahnuť zväčšením pôvodného textu kopírovaním, ale kvalita je lepšia, ak sa text v danej veľkosti priamo vytlačí, resp. ak sa tlačí hrubým písmom (napr. v MS Word typ písma ARIAL/ VERDANA, veľkosť č.16, kvalitná tlač na bielom papieri, bold). Vo všeobecnosti je veľmi náročné čítať zväčšené písmo a veľa tých, ktorí využívajú zvyšky zraku, pokladajú za únavné čítať hocijaký text dlhšiu dobu. Na čítanie potrebujú kvalitné lokálne osvetlenie a predĺžený čas, aby si mohli častejšie robiť prestávky. Doba bezproblémového čítania zrakom je individuálna, napr. v niektorých prípadoch je to iba 10 minút, po ktorých vzniká potreba niekoľkominútovej prestávky.

Študenti, ktorí uprednostňujú zväčšené písmo, môžu - v závislosti od kondície svojho zraku - používať televíznu lupu (CCTV - uzavretý televízny okruh), ktorý prenáša zväčšenú stránku na monitor. Pomocou počítačového programu možno tiež zväčšiť písmo na monitore, ktoré umožňuje nezávislý prístup k informáciám v elektronickej forme. Často sú používané ručné lupy (príložné, stojanové, asferické,...).

niektorí študenti používajú pri svojom štúdiu diktafón. Keďže tento systém sa opiera o zvuk, vyžaduje si prax a vysoký stupeň koncentrácie pozornosti a pamäti. Je ťažké sa učiť/ zbierať informácie zo zvukových textov, hoci existuje technika, ktorá zrýchľuje hlasový výstup. Študent je na jednej strane nútený akceptovať osobnostné špecifiká a tempo prednášajúceho, na druhej strane je tu znížená prehľadnosť textu, neexistuje možnosť zdôrazňovania dôležitých či zaujímavých častí, podčiarkovania, a pod.

Braillovo písmo je založené na sústave vystupujúcich bodov, ktoré symbolizujú písmená. Pre dobrých znalcov je tento druh písma rovnocenný s čiernotlačou. Existuje však rozdiel v rýchlosti čítania bodového písma medzi ľuďmi, ktorí sú nevidiacimi od narodenia a tými, ktorí stratili zrak neskôr. Rýchlosť čítania bodového písma porovnateľnú s rýchlosťou čítania čiernotlače dosahujú tí, ktorí nevidia od narodenia. Ostatní, ktorí stratili zrak neskôr, potrebujú na čítanie takmer dvojnásobne viac času.

Do Braillovho písma možno text vytlačiť z bežného počítača na špeciálnej braillovskej tlačiarni. Nakoľko sú však takéto texty objemnejšie ako čiernotlač, sú náročnejšie na úložný priestor a ochranu pred poškodením.

Grafické znázornenia ako diagramy, rôzne obrazové informácie, je možné spracovať do reliéfnej formy. V niektorých prípadoch možno informácie z týchto foriem sprostredkovať pomocou písomného alebo ústneho opisu. 

Niektorí študenti využívajú pri práci k informáciám pomoc osobného asistenta. Všeobecne najvyužívanejší bývajú predčítavači, zapisovatelia informácií z vyučovania a zapisovatelia/ asistenti pri skúškach.

Technológia

Vývojom techniky sa zlepšili aj možnosti nevidiacich študentov. Pre prístup k informáciám možno používať čítač obrazovky ("hovoriaci počítač"), texty možno vytlačiť do ľubovoľne zväčšeného písma alebo do bodového písma. K počítaču možno pripojiť špeciálnu klávesnicu s braillovským riadkom, tzv. braillovský display, ktorý v taktilnej forme (bodové písmo) sprostredkuje informácie, ktoré sú znázornené na obrazovke počítača.

Ďalšou pomôckou je scanner (OCR). 

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

Nevidiaci študenti potrebujú tréning mobility, aby sa oboznámili s prostredím. Niektorí nevidiaci majú vodiaceho psa. Vodiace psy majú prístup všade - do úradov, rôznych inštitúcií, škôl, MHD,... Iní študenti používajú dlhú bielu palicu, ktorá slúži na mapovanie terénu pred kráčajúcim chodcom. Biela palica tiež upozorňuje okoloidúcich, že jej majiteľ je nevidiaci.

Dobré zvládnutie priestorovej orientácie a samostatného pohybu je znakom samostatnosti študentov, ktorá je základom ich bezproblémového a úspešného spoločenského začlenenia sa do univerzitnej komunity. Zlepšuje tiež ich vyhliadky na štúdium v zahraničí a je nevyhnutným predpokladom ich konkurencieschopnosti na dnešnom trhu práce.

Fyzický prístup

Ľudia s poruchami zraku sa dobre orientujú v známom prostredí. Preto je dôležité, aby spoločné priestory a chodby boli dobre priechodné - bez rozostavených stoličiek, políc a iných dočasných prekážok, ktoré by mohli viesť k úrazu. Pre ľudí so zvyškami zraku je vhodnou pomôckou farebné zvýraznenie (kontrast) vypínačov a zásuviek, zábradlí, rúčok na dverách a dobré osvetlenie.

Mnohí študenti ubytovaní v študentských domovoch tiež ocenia viac poličiek na ukladanie svojich vecí, pomôcok a uzamykateľné skrinky na špeciálne technické vybavenie. Študenti s vodiacimi psami budú potrebovať prístup k priestoru určenému na venčenie psa.

Učebné stratégie

Ako u všetkých ľudí s postihnutých, aj v prípade študentov s poruchami zraku platí, že ich úspešnosť pri štúdiu je do určitej miery podmienená pozitívnym prístupom a spoluprácou školy a pedagogického zboru. V porovnaní so zdravými kolegami aj napriek tejto podpore bude musieť nevidiaci či slabozraký študent pracovať omnoho tvrdšie, aby preukázal svoj potenciál.

Základné odporúčania pre vyučujúcich:

 • Pri zadávaní úloh alebo sprostredkúvaní informácií na prednáškach, seminároch, cvičeniach sa treba uistiť, že sú zrozumiteľné, prístupné pre všetkých študentov. Inštrukcie majú byť jasné a presné. Nie je napr. vhodné použiť výraz "za tým" pri niekom, kto nemôže vidieť, kam ukazujeme. Ak už študent má informácie o usporiadaní/ zariadení miestnosti, je lepšie povedať napr. "pri dverách" alebo "v zadnej časti miestnosti".
 • Osvetlenie je pre ľudí s poruchami zraku veľmi dôležité. Požiadavky na jeho kvalitu sa rôznia; prudké svetlo môže byť rovnako problematické ako tmavé šero. Malé úpravy dokážu veľa a vo všeobecnosti nie sú drahé - napr. výmena žiaroviek. Pri vysvetľovaní sa treba postaviť na dobre osvetlené miesto tvárou k študentom, ale nie priamo pred okno, lebo tvár bude v tieni. Individuálne požiadavky je vhodné prediskutovať priamo so študentmi.
 • Mnohým študentom s poruchami zraku vyhovuje sedieť blízko miesta, kde sa niečo odohráva, preto pomôže, ak sa dajú miesta na sedenie pružne meniť.
 • Ak študenti potrebujú študijné texty v alternatívnej forme (transformácia textov), ocenia, ak dostanú zoznam študijnej literatúry v dostatočnom predstihu. Tiež pomôže, ak sú v zozname pri jednotlivých tituloch uvedené aktuálne strany a knihy sú zoradené podľa dôležitosti.
 • Tlačené diagramy a texty v čiernotlači sú ľahšie rozlúštiteľné, ak sú čisté (dobrá tlač) a jednoduché na nelesklom papieri s dobrým farebným kontrastom. Uprednostňuje sa kvalitná čerň na bielom papieri. Vhodné je úhľadné usporiadanie a nie veľa textu na jednej strane.
 • Niektorým študentom pomáha nahrávanie prednášok. Netreba sa znepokojovať, ak o to požiadajú, pretože to môže byť pre nich najefektívnejší spôsob, ako si zhrnúť materiál a myšlienky.
 • Niektorí študenti používajú aj iné zmysly na prístup k informáciám, napr. potrebujú si ohmatať tvar prístroja. Počas demonštrácie väčšieho predmetu je pre nich výhodné položiť si svoju ruku na ruku učiteľa a tak vnímať objekt.
 • Nevidiaci a slabozrakí študenti sú pri prijímaní informácií viac závislí od sluchového vnímania, preto treba čo najviac zredukovať vedľajšie zvuky, ktoré môžu pôsobiť rušivo. Tiež je dôležité rozprávať zreteľne.
 • Je vhodné, ak sa pri vyučovaní každý hovoriaci predstaví menom.
 • Videofilmy, rôzne názorné pomôcky a písanie na tabuľu majú pre nevidiacich a slabozrakých tiež svoju cenu. Všetok vizualizovaný materiál však musí byť verbalizovaný (slovne opísaný) a všetky texty treba prečítať nahlas. Nové a nezvyčajné slová je potrebné vyhláskovať.
 • Nevidiaci a slabozrakí študenti uprednostňujú písomné zadania pri skúškach v alternatívnej forme - v zväčšenom písme, v ústnom podaní alebo vytlačené do bodového písma. Pracujú najčastejšie na počítači s využitím asistenčných technológií. V prípade, že použijú hociktorú z uvedených foriem, treba rátať s tým, že budú potrebovať samostatnú miestnosť a predĺžený čas na vypracovanie zadania.
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: