Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Pre koordinátorov pre prácu so študentmi so ZP Študenti s telesným postihnutím a motorickými ťažkosťami
Akcie dokumentu

Študenti s telesným postihnutím a motorickými ťažkosťami

Základné informácie

Študenti s telesným postihnutím nie sú schopní vykonávať rovnaký rozsah fyzických aktivít ako ľudia bez postihnutia. Môžu mať pohybové ťažkosti, napr. pri chôdzi, alebo majú postihnuté horné končatiny, alebo pôjde o osoby s obmedzeným rastom.

Poznáme vrodené alebo získané postihnutia. Príčiny sú rôzne: od chorôb postihujúcich kosti (napr. krehkosť kostí), svaly (napr. myasthenia gravis, muskulárna dystrofia), kĺby (napr. artritída), nervy a šľachy (napr. detská mozgová obrna, skleróza multiplex), miechu (napr. poranenia miechy, rázštep chrbtice), po choroby postihujúce mozog (napríklad zápaly mozgu, nádor, poranenie pri úrazoch, ochrnutie alebo hydrocefalus, ktorý sa často kombinuje s rázštepom chrbtice) a môžu zasiahnuť celkový vývin a rast.

Nie je dôležitá príčina, ale dôsledok. Ľudia s telesnými postihnutiami sa ľahko unavia a citlivo reagujú na teplotné zmeny. Niektorí trpia bolesťami, ktoré sa pri únave zhoršujú. Bolesť môžu tlmiť liekmi, ktoré môžu mať samé osebe nepríjemné vedľajšie účinky.

Väčšina postihnutí sa dá stabilizovať, ale niektoré (napr. muskulárna dystrofia, skleróza multiplex) majú progresívny charakter. Niekedy je stav ochorenia stabilizovaný, inokedy je zhoršený. Niektoré poruchy horných končatín (vrátane poranení získaných pri námahe) sa dajú vyliečiť, ak sa zachytia v akútnom štádiu, inak sa stanú chronickými. Niektorí študenti môžu mať porušenú jemnú motoriku rúk, ktorá ovplyvňuje ich schopnosť písať a nadobúdať ďalšie zručnosti, ale nezasiahne sebaobslužné aktivity.

Takmer pri všetkých týchto telesných postihnutiach ostane zachovaná schopnosť učiť sa. Ľudia, ktorí utrpeli poškodenie mozgu určitého stupňa, však môžu mať špecifické poruchy učenia, vrátane rôznych problémov vnímania, poznávania alebo pamäte.

Dôsledky pre štúdium

Najväčšiu bariéru pre ľudí s pohybovými ťažkosťami tvorí prostredie. U ľudí s poruchou motoriky rúk sa problémy zvyčajne viažu na každodenné činnosti, zručnosti - i pri štúdiu.

Časť študentov si vyrieši prípadné problémy na začiatku štúdia a pokladá toto riešenie za vyhovujúce po celú dobu jeho trvania. Iní, napr. postihnutí hydrocefalom, môžu potrebovať pomoc a pravidelnú podporu pri vykonávaní rôznych denných činností. Niektorým študentom s progresívnym ochorením (skleróza multiplex, svalová dystrofia, AIDS) sa však potreby menia, a teda budú potrebovať meniť v priebehu štúdia aj svoj podporný program.

Osobná podpora

Niektorí študenti potrebujú pri štúdiu pomoc - napr. na zapisovanie poznámok, vykonávanie pokusov, nosenie alebo otváranie kníh alebo na fyzické písanie úloh. Vybraný "zapisovateľ" by mal byť zaškolený, aby sa zaistilo, že jeho poznámky budú čitateľovi vyhovovať.

Iní študenti môžu potrebovať pomoc pri mobilite a každodenných sebaobslužných činnostiach, ako je používanie toalety, umývanie, obliekanie alebo jedenie. Hoci kolegovia z krúžku (spolužiaci) môžu príležitostne pomôcť, študent, ktorý potrebuje častú alebo pravidelnú pomoc, potrebuje osobného asistenta (riešenie tohoto problému je v kompetencii študenta). Osobnú a študijnú podporu môže poskytovať tá istá osoba, buď dobrovoľník alebo platený asistent. V takýchto prípadoch môžu byť náklady rozdelené medzi úrad sociálnej starostlivosti, ktorý zodpovedá za platenie osobnej asistencie, a invalidný dôchodok študentov s postihnutím.

Ak príležitostne pomáhajú kolegovia alebo pracovníci vzdelávacej inštitúcie, mali by dostať kvalifikované informácie. Študent, ktorý potrebuje pomoc, bude nepochybne v aktuálnej situácii schopný dať relevantné pokyny, ale bude lepšie, ak koordinátor alebo študent s postihnutím na začiatku informuje napr. o spôsobe prekonávania menších schodov s niekým na vozíku, o spôsoboch bezpečného dvíhania z vozíka a pod. Čo je po vysvetlení ľahké, môže byť bez vysvetlenia ťažké. Napríklad, vozíky sú často naprojektované tak, aby sa dali rozobrať. Niekto, kto si myslí, že pomáha, sa poriadne vystraší, keď zistí, že omylom rozobral vozík na kusy, pretože ho nezdvíhal správne.

Fyzický prístup

Ak mal študent príležitosť oboznámiť sa s areálom školy skôr, ako začal študovať, mali by už byť identifikované oblasti možných ťažkostí. V aktuálnom prípade bude potrebné nainštalovať rampy alebo výťahy, presunúť tlačidlá výťahu do dosiahnuteľnej výšky, alebo vybudovať WC prístupné invalidným vozíkom. Pravdepodobne často bude nutné upraviť miestnosti, aby sa zabezpečil prístup na prednášky, semináre alebo iné stretnutia, vrátane zmien výšky pracovných stolov a sedadiel. Pri kontrole prístupnosti treba pamätať aj na knižnice, jedálne a spoločenské priestory. Zvlášť treba zabezpečiť dosť priestoru bez trvalo pripevnených sedadiel, aby mal študent na vozíku prístup k laviciam a stolom.

Pred začiatkom štúdia sa doporučuje prejsť budovu a skontrolovať všetky aktuálne priestory. Často pomôže vyznačiť najkratšie trasy medzi miestami výuky. V prípade veľkej bariérovosti v priestoroch školy sa osvedčuje zaradiť výuku krúžku so študentom s telesným postihnutím do bezbariérových priestorov - s obmedzenou frekvenciou presúvania. Niektoré problémy sa môžu riešiť využitím PC - napr. na prístup ku knižničným katalógom.

Študent s telesným postihnutím bude musieť zvážiť svoj spôsob dopravy. Ak má vlastný dopravný prostriedok, má ho spravidla označený, čo mu dovoľuje parkovať na vyznačených odstavných pruhoch alebo na vyhradených miestach. Ak neexistuje vyhovujúce parkovisko, mala by sa škola v spolupráci s miestnym úradom postarať o jeho zriadenie. Študenti, ktorí nemôžu použiť verejnú dopravu ani vlastné auto, budú pravdepodobne využívať taxíky.

Požiadavky na parkovanie a dopravu budú čiastočne závisieť od lokalít, medzi ktorými sa študent bude pohybovať (vrátane ubytovania a spoločenských priestorov) a od vzdialeností medzi nimi. Aj pri zostavovaní rozvrhu bude nutné zohľadňovať časovú náročnosť na presun invalidným vozíkom v priestoroch školy.

Študenti bývajúci v študentských domovoch môžu potrebovať viacero úprav, napríklad:

 • priestrannejšie izby, do ktorých je možné vojsť na vozíku a otočiť sa v ňom a aj umiestniť rozmerné vybavenie
 • zariadenie a nábytok s vhodnou alebo nastavitelnou výškou v spálňach, kúpeľniach, kuchyniach a priestoroch na štúdium
 • dodatočné elektrické zásuvky
 • zdvíhacie zariadenia a zábradlia v spálňach a kúpeľniach
 • pre osobných asistentov izby v blízkosti alebo spojené so študentovou izbou
 • prístup k telefónu, do práčovne, do spoločenskej miestnosti, do jedálne, bufetu a k iným spoločným zariadeniam
 • určené parkovacie priestory.

Tí, čo trpia zvýšenou unaviteľnosťou, ako aj študenti so zdravotnými ťažkosťami, môžu potrebovať miesto na odpočinok aj počas dňa.

Technológia

Pre ľudí, ktorí majú nefunkčné horné končatiny, alebo majú obmedzenú funkčnosť končatín, existuje celá škála špecializovaného, ale aj všeobecnejšie prístupného vybavenia. Na robenie poznámok sa dajú využiť magnetofóny. Pre ľudí, ktorí nemôžu písať tak dobre alebo tak rýchlo ako ostatní, sú určené upravené klávesnice alebo špeciálny software. Podľa individuálnych potrieb môžu byť klávesnice zväčšené, inak tvarované, zredukované na dvanásťtlačidlové klávesnice, alebo úplne nahradené ukazovadlom, ktoré sa dá ovládať ktoroukoľvek pohyblivou časťou tela. Existuje počítačový program, ktorý podľa prvých písmen slova predvída, čo chce študent napísať, čo je zvlášť užitočné pre tých, ktorí píšu pomaly. Vo svete sa používa aj program, umožňujúci ovládanie počítača hlasom, žiaľ pre našich študentov je zatiaľ nedostupný.

Veľká bariérovosť našich vzdelávacích inštitúcií patrí u ľudí s telesným postihnutím k najzávažnejším prekážkam v prístupe k vzdelaniu. Miestnosti tiež bývajú málo priestranné, alebo mávajú nesprávnu teplotu a prístupné toalety, ak vôbec existujú, môžu byť ďaleko. V takých prípadoch stojí za zváženie využitie počítača a modemu na štúdium doma, kde prostredie lepšie vyhovuje individuálnym potrebám študenta.

Študenti, ktorí sú na invalidnom vozíku, alebo majú poškodenú chrbticu, budú potrebovať špeciálne stoličky a stoly. Tento problém by mala vyriešiť inštitúcia v spolupráci s odborníkmi. Hoci technická pomoc zmenila životy mnohých ľudí s telesným postihnutím, neodstraňuje všetky znevýhodnenia. Napríklad rýchlosť, akou niektorí študenti produkujú materiály, môže byť stále pomalá. V extrémnych prípadoch môže byť študent schopný napísať iba šesť alebo osem písmen za minútu. Tento fakt treba zohľadňovať pri plnení úloh a študijných povinností.

Poruchy vnímania

Študenti s neurologickými poruchami môžu mať problémy vnímania. Môže sa to prejavovať tým, že budú mať ťažkosti pri orientácii v komplikovanom areáli školy. Môžu sa báť pohybovať na nerovných plochách, alebo môžu mať ťažkosti pri používaní schodov. Pomôže "sprievodca" (napr. kolega z krúžku), ktorý ich sprevádza počas ich prvých dní v novom prostredí. Niektorí študenti môžu mať ťažkosti pri práci vyžadujúcej presnosť usporiadania, ako sú tabuľky alebo mriežky s viacnásobnou voľbou.

Každý študent s postihnutím by mal vedieť opísať svoje ťažkosti a svoje vlastné stratégie na ich zvládnutie.

Učebné stratégie

Ako všetci postihnutí študenti, aj študenti s telesným postihnutím sa spoliehajú do veľkej miery na spoluprácu inštitúcie a jej personálu. Nasledujúce návrhy poskytujú všeobecné doporučenia pre vyučujúcich:

 • Študenti s telesným postihnutím potrebujú vydať mimoriadne fyzické úsilie pri vykonávaní bežných činností, a preto sa rýchlo unavia. Potrebujú čas na oddych a ten by im mal byť umožnený zvlášť pri skúškach a časovo limitovaných úlohách.
 • Písomné záznamy alebo nahrávky prednášok pomôžu tým, ktorí vynechali výuku, alebo ktorí majú ťažkosti robiť si poznámky.
 • Niektorí študenti využívajú služby osobného asistenta na zapisovanie poznámok alebo na vykonávanie praktických úloh a pokusov. Asistent by mal byť iba "rukami a nohami" študenta, nie jeho "mozgom".
 • Nové a stresujúce situácie môžu zvyšovať svalové napätie a znižovať zručnosť a ovládanie, zvlášť u študentov s mozgovým poškodením. V takýchto prípadoch volíme individuálny prístup.
 • Niektorým študentom môže robiť problémy menežovanie neorganizovaného času, ako je samoštúdium a spoločenské aktivity. Budú potrebovať podporu pri efektívnom a pozitívnom využívaní času.
 • Zdravotný stav niektorých študentov môžu negatívne ovplyvňovať rôzne činitele, napr. vonkajšie podmienky, zmeny počasia. Osvedčuje sa pružnosť pri stanovovaní termínov úloh. Ak študent užíva lieky proti bolesti alebo iné lieky, môže negatívne ovplyvniť jeho schopnosť sústrediť sa.
 • Študenti s problémami vnímania potrebujú podporu pri sledovaní alebo vykonávaní prác s tabuľkami a mriežkami. Odporúča sa prediskutovať najvhodnejší spôsob odovzdávania a prijímania materiálov na začiatku semestra medzi štyrmi očami.
 • Invalidné vozíky zaberajú viac miesta než bežné stoličky. S týmto faktom treba rátať pri tvorbe rozvrhu (voľba miestnosti, jej zariadenie...). Ideálnym by bolo nechať dosť priestoru na to, aby sa študent mohol sám rozhodnúť, či chce sedieť vpredu alebo vzadu.
 • Mimoriadne ťažkosti môže spôsobovať práca v teréne, povinná prax, exkurzie a študijné cesty, a tak sa musia vopred dobre naplánovať.
 • Skúškové obdobie je čas, kedy treba rátať s aktuálnosťou rôznych úprav pre študentov v závislosti od ich postihnutia, napr. využitie zapisovateľa, použitie počítača, predĺžený časový limit, prestávky na oddych a samostatná miestnosť.
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: