Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Pre študentov so sluchovým postihnutím Pre budúceho študenta vysokej školy so sluchovým postihnutím
Akcie dokumentu

Pre budúceho študenta vysokej školy so sluchovým postihnutím

 

Ak uvažuješ o štúdiu na vysokej škole...

prinášame praktické rady, nad čím by si sa mal zamyslieť

 

Prečo sa prihlásiť a prečo neprihlásiť na vysokú školu?

- Na VŠ sa prihlás jedine vtedy, ak Ťa baví pracovať na sebe, ak Ťa neuspokojuje to, čo si sa doteraz naučil, ak chceš študovať z dôvodu záujmu o študijný program, ak máš silnú motiváciu byť v niečom dobrý. Silná motivácia na štúdium Ti pomôže neskôr zvládnuť aj ťažšie úlohy.

- Na VŠ sa neprihlás preto, lebo „nemáš čo robiť“. Študovať na VŠ je rovnako náročná úloha ako chodiť do práce. Na VŠ treba veľa pracovať na sebe, zvyšovať svoje vedomosti, zvládnuť rôzne úlohy a práce. Úlohy  na VŠ a samotné učenie  nie sú jednoduché, vyžaduje si to vytrvalosť.

- Na VŠ sa neprihlás preto, lebo tam chodí (chodil/a) Tvoj/a kamarát/ kamarátka. Svoje vedomosti v tomto smere neprirovnávaj k nej/nemu. To, čo zvládne Tvoj/a kamarát/ka, neznamená, že to Ty zvládneš rovnako, a zvolený odbor Ťa bude rovnako zaujímať. Každý má individuálne záujmy.

- Na niektoré VŠ prijímajú študentov bez absolvovania prijímacích skúšok. To však neznamená, že štúdium na tejto VŠ bude ľahké. Ak prijatie na VŠ bude jednoduché, môže sa stať, že štúdium bude, naopak, veľmi ťažké. Na VŠ bez prijímacích skúšok sa hlás len vtedy, ak Ťa príslušný študijný program skutočne zaujíma.

 

Na čo myslieť pri výbere školy/ študijného programu?

- Pri výbere študijného programu treba myslieť na viacej vecí. Záleží na tom, aké máš zameranie, čo by si chcel v budúcnosti robiť, čo je obsahom štúdia, aké sú možnosti uplatnenia sa po skončení VŠ.

- Preto výber VŠ je dlhodobý proces. Je dobré zistiť dopredu všetky informácie o prijímacom konaní, obsahu štúdia, požiadavkách, možnostiach uplatnenia sa v praxi, aby si sa vyhol prípadným nečakaným prekvapeniam.

- Taktiež je veľmi dôležité zistiť, či sa nevyskytne počas štúdia požiadavka, ktorú nebudeš môcť splniť z dôvodu poruchy sluchu (napr. hudobná výchova pri štúdiu niektorých učiteľských zameraní).

- Je dôležité vedieť, či zvolený študijný odbor nemá obmedzenie na výkon povolania. Pri niektorých prácach je potrebný dobrý sluch. Naopak, niektoré pracovné miesta sú hlučné, na takýchto pracoviskách môžeš prísť o zvyšky sluchu.

- Vysoká škola je vo veľkej miere o samoštúdiu. Treba veľa čítať, študovať, robiť rôzne práce, modely, písať projekty. Ak máš pocit, že nerád čítaš, máš veľký problém s porozumením obsahu, dobre zváž, či prihlásiš na VŠ.

 

Čo sa môže stať na vysokej škole?

- VŠ nie je len o návštevách prednášok a zvládnutí skúšok. Počas semestra treba urobiť veľa seminárnych prác, úloh, prezentácii, projektov, atď. Pri takýchto úlohách sa každý študent musí zamerať na vlastnú prácu a je za ňu zodpovedný. Sám musí hľadať riešenia a zdroje na úlohy. Preto pri takýchto prácach je dôležité samostatne hľadať informácie a samostatne pracovať.

- Na vysokej škole sú požiadavky na každého študenta rovnaké, bez ohľadu na to, či žije s postihnutím alebo nie. V tomto prípade je dobré zavčasu prekonzultovať s koordinátorom alebo pracovníkom Centra podpory študentov so špecifickými potrebami každý Tvoj problém. Ak si dobre neplníš študijné povinnosti, u učiteľa sa nemôžeš vyhovoriť na to, že nepočuješ.

- Na VŠ väčšina učiteľov používaj svoj štýl prednášania, ktorému nemusíš rozumieť.  Nemusíš rozumieť ani tomu, o čom hovoria spolužiaci na prednáške alebo medzi sebou. Komunikačná bariéra tu môže byť výraznejšia ako na strednej škole. Preto je dôležité v dostatočnom časovom predstihu pouvažovať o využití tlmočníka slovenského posunkového jazyka alebo artikulačného tlmočníka.

- Zvládnutie náročných predmetov si vyžaduje veľa učenia. A nielen to, sú predmety, ktoré sú ťažké, a aj pri presnom tlmočení sa Ti môžu zdať chaotické. V takýchto prípadoch treba rozmýšľať o individuálnom doučovaní.

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: