Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Pre študentov so špecifickými potrebami Postup pri podávaní žiadosti o primerané úpravy a podporné služby študenta so špecifickými potrebami
Document Actions

Postup pri podávaní žiadosti o primerané úpravy a podporné služby študenta so špecifickými potrebami

1. Študent, ktorý sa z dôvodu svojich špecifických potrieb bude pri štúdiu na UK uchádzať o primerané úpravy, podporné služby a/alebo akékoľvek zvýhodnenie, podáva na študijnom oddelení svojej fakulty písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami (formulár žiadosti o zaradenie).

 

  • Študenti 1. ročníka podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie spolu s návratkou potvrdzujúcou nástup na štúdium,
  • študenti vyšších ročníkov podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami spravidla pri zápise na začiatku akademického roka.
  • Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby možno podať aj v priebehu akademického roka, priznanie primeraných úprav, podporných služieb a/alebo zvýhodnení však nemá spätnú platnosť.

 

2) Povinnou prílohou žiadosti o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami je potvrdenie o zdravotnom postihnutí alebo potvrdenie o poruchách učenia.

 

3) Študent je povinný do 5 pracovných dní odo dňa zápisu na štúdium kontaktovať Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (http://cezap.sk/o-nas) alebo fakultného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami (http://cezap.sk/informacie/aktualny-zoznam-koordinatorov/) za účelom prípravy žiadosti o primerané úpravy a podporné služby (formulár žiadosti o primerané úpravy). Študent prvého ročníka je povinný kontaktovať Centrum podpory alebo fakultného koordinátora ešte pred zápisom.

 

4) O zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb na základe návrhu primeraných úprav a podporných služieb rozhoduje dekan príslušnej fakulty UK.

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: