Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami

Študenti UK s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP) majú nárok na prednostné pridelenie ubytovania v študentskom domove. Pravidlá pridelenia prednostného ubytovania rieši Vnútorný predpis č. 8/2017 - Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK. Smernica je zverejnená aj na webovej stránke Univerzity Komenského

http://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/chronologicky-register-vnutorne-predpisy-uk-rozdelene-podla-rokov/vnutorne-predpisy-uk-rocnik-2017/

 

1. Na prednostné ubytovanie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia majú nárok študenti UK, ktorí

  • sú držiteľmi preukazu ŤZP, a
  • sú oficiálne evidovaní v zozname študentov so špecifickými potrebami na vlastnej fakulte.

 

2.  Študenti ŤZP bývajú v štandardných izbách, pri prihlasovaní na ubytovanie si môžu uviesť spolubývajúceho. Nevidiaci študenti majú nárok na ubytovanie v dvojlôžkových izbách, pokiaľ nežiadajú inak.

 

3.  Študenti s ťažkým telesným postihnutím dolných končatín (obmedzená mobilita) majú nárok bývať v bezbariérových izbách.

 

 4. Študenti odkázaní na pomoc osobného asistenta majú nárok na ubytovanie asistenta za týchto podmienok:

 

a) Študent doloží nárok na ubytovanie asistenta platným posudkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), ktorý vydal úrad v mieste jeho trvalého bydliska v súlade s § 15 zákona č. 447/2008, podľa ktorého je študent odkázaný na osobnú asistenciu, a platného rozhodnutia úradu o priznaní príspevku na osobnú asistenciu. Oba dokumenty je potrebné doložiť na študijné oddelenie do 15.6.2018. Posudok sa predkladá  len  raz a je platný  pre  ubytovanie  v ubytovacích zariadeniach UK na obdobie celého aktuálneho štúdia.

 

b)  Študent ŤZP, ktorý má podľa § 22 zákona č. 447/2008 Z. z. priznaný finančný príspevok na osobnú asistenciu v rozsahu bodov 1 - 6 prílohy č. 4 uvedeného zákona (vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie), má nárok na ubytovanie s osobným asistentom, pričom asistent cenu za ubytovanie neplatí. Takýmto asistentom môže byť aj osoba, ktorá nemá s UK žiadny študentský či zamestnanecký vzťah.

 

c) Asistentom iného študenta ŤZP odkázaného na osobnú asistenciu, s výnimkou študenta podľa predchádzajúceho odseku, je spravidla študent Univerzity Komenského, ktorý spĺňa kritériá na pridelenie ubytovania, a za ubytovanie platí. Takému asistentovi bude spolu so študentom ŤZP/žiadateľom pridelené ubytovanie v študentskom domove prednostne.

 

d) Na ubytovanie v bezbariérových izbách a v bezbariérových apartmánoch majú spravidla prednostné právo študenti UK s obmedzenou mobilitou a ich asistenti. V prípade vyššieho počtu žiadateľov s obmedzenou mobilitou bude asistentom pridelené ubytovanie v bežných izbách v blízkosti bezbariérových priestorov.

 

Podrobnosti o podmienkach ubytovania žiadateľov s ŤZP sa nachádzajú v prílohe č. 1 danej smernice.

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_08_PRILOHA_c_1.pdf

 

Žiadosti o ubytovanie je možné podávať od 10.7.2018-20.7.2018.

 

Prijatí uchádzači majú povinnosť uhradiť kauciu do 20.7.2018.

 

Po podaní všetkých žiadostí sa vytvorí poradovník podľa počtu získaných bodov a študenti sú rovnomerne rozdelení do troch skupín. Držitelia preukazu ŤZP sú zaradení do prvej skupiny.

Prvá skupina má možnosť výberu izby 31.7.2018 prednostne, následne až do 3.8.2018 spolu s ostatnými študentmi..

Pokiaľ si študent nevyberie izbu, zaniká mu nárok na pridelené ubytovanie.

 

Študenti môžu svoje právo o výbere izby delegovať na iného študenta, ktorý výber izby vykoná. Delegovaný študent túto žiadosť musí v elektronickom systéme prijať, v opačnom prípade to systém vyhodnotí ako odmietnutie žiadosti. Delegovaný výber izby môže vykonať študent najskôr v deň, kedy má delegujúci študent nárok na výber izby.

V prípade žiadateľov s ŤZP môže byť delegujúcim "študentom" Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami.

 

Oznámenie o pridelení  alebo nepridelení ubytovania bude sprístupnená študentom v elektronickom systéme 10.8.2018.

 

Presný harmonogram s dátumami nájdete v Harmonograme ubytovacieho procesu pre akademický rok 2018/2019.

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: