Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Pre uchádzačov o štúdium na VŠ Chcem ísť na vysokú školu... kde hľadať informácie?
Akcie dokumentu

Chcem ísť na vysokú školu... kde hľadať informácie?

Pred podaním prihlášky je dôležité získať informácie v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné rozhodnúť sa zodpovedne, dobre posúdiť predpoklady pre štúdium vybraného študijného programu a zvážiť, či dôsledky zdravotného postihnutia alebo poruchy nebudú prekážkou pri plnení študijných povinností. Uchádzač je zodpovedný za to, že v dostatočnom časovom predstihu získa kvalifikované informácie o požiadavkách na štúdium, na základe ktorých sa bude rozhodovať. Rovnako je zodpovedný za to, že bude v dostatočnom časovom predstihu informovať vysokú školu o rozsahu a charaktere svojich špecifických potrieb, ak má ťažké zdravotné postihnutie a/alebo poruchu, ktoré významne ovplyvňujú jeho schopnosť študovať v štandardnom režime. Táto požiadavka platí aj v prípade, ak uchádzač spĺňa podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok.

Vysoká škola je zodpovedná za vytváranie primeraných podmienok pre štúdium študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. Úpravy pri štúdiu však nemôžu ísť nad rámec kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ich dôsledkom nemôže byť zníženie požiadaviek na úroveň vedomostí, zručností a kompetencií uchádzača ako i absolventa vysokej školy.

 

Informácie o vysokých školách je možné nájsť na viacerých miestach:

-      na webovej stránke portálu slovenských vysokých škôl www.portalvs.sk

-      na webových stránkach jednotlivých fakúlt UK

 

Je dôležité včas kontaktovať Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami a/ alebo fakultného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.

Niekedy je na stránke univerzity/ fakulty zložité nájsť kontakt na koordinátora. Preto odporúčame používať webovú stránku www.portalvs.sk, kde sú tieto údaje aktuálne a z dôvodu jednotnej štruktúry ľahko dostupné.

Hlavná stránka portálu ponúkne výber škôl podľa miest (Banská Bystrica, Bratislava, Žilina, ...) alebo podľa zamerania (filozofické, pedagogické, architektúra a stavebníctvo, ...). Ku kontaktu na koordinátora sa možno dopracovať nasledovným spôsobom:

 

Krok 1: Vyber si školu

Príklad: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

(http://www.portalvs.sk/sk/fakulta/filozoficka-fakulta)

!!! Neotváraš stránku fakulty, zostáváš na stránke portálu VS.

Krok 2: V ponuke _Vyberte si študijný program_ odťukneš hociktorý program

Príklad: Informačné štúdiá

(http://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/informacne-studia)

Krok 3: V príkazovom riadku odťukneš možnosť _Podmienky prijatia_

Na konci tejto stránky je kolónka _Koordinátor pre zdravotne postihnutých_.

 

Nie všetky školy uvádzajú kontakt na koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. V takom prípade odporúčame kontaktovať študijného prodekana.

Zoznam aktuálnych koordinátorov pôsobiacich na jednotlivých fakultách Univerzity Komenského sa nachádza na webovej stránke UK (http://uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/), ako i na webovej stránke http://cezap.sk/informacie/aktualny-zoznam-koordinatorov/

Na Univerzite Komenského pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, ktoré poskytuje informačné, poradenské, vzdelávacie a servisné služby. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.cezap.sk.

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: