Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Legislatívny rámec

V súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpil do platnosti vnútorný predpis č. 23/2014  - Smernica k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami. Táto smernica okrem iného definuje aj primerané úpravy a podporné služby pre uchádzačov so špecifickými potrebami a stanovuje postup pri evidencii študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského.

Znenie celej smernice spolu s prílohami sa nachádza na stránke univerzity (http://uniba.sk/o-univerzite/legislativa-a-dokumenty/vnutorne-predpisy-uk-za-rok-2014/), ako aj na stránke Centra podpory študentov so špecifickými potrebami (http://cezap.sk/informacie/legislativa/).

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: