Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Podávanie prihlášky

Uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave môžu využívať elektronickú prihlášku v systéme AIS2, ktorú nájdu na webovej adrese

https://e-prihlaska.uniba.sk

Pri elektronickom podávaní prihlášky je potrebné postupovať nasledovne

1.    pozorne si prečítať  návod;

2.    vyplniť elektronickú prihlášku;

3.    potvrdiť elektronickú prihlášku;

4.    vytlačiť elektronickú prihlášku a príkaz na úhradu (poplatok je možné uhradiť iba bankovým prevodom);

5.    odoslať vytlačenú a podpísanú prihlášku s prílohami na adresu fakulty.

Návod na vyplnenie prihlášky je možné nájsť na webovej adrese:

http://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/prijimacie-konanie-20152016/elektronicka-prihlaska-na-studium-na-univerzite-komenskeho-na-akademicky-rok-20152016/

Pozor, možnosť elektronickej prihlášky nemusí byť prístupná pre všetky otvárané študijné programy na UK. Bližšie informácie získate na webových stránkach jednotlivých fakúlt.

Ak uchádzač so špecifickými potrebami žiada o primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, prikladá k prihláške:

  • žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky  (príloha č. 4 platnej smernice) :http://cezap.sk/informacie/legislativa/
  • odbornú dokumentáciu podľa §100 ods. 3 zákona o vysokých školách.

V prílohe č. 1 platnej smernice sú charakterizované a vymedzené jednotlivé primerané úpravy a podporné služby pre všetky druhy zdravotného znevýhodnenia alebo pri poruchách učenia, na ktoré má študent nárok. (http://cezap.sk/informacie/legislativa/)

 

Dôležité upozornenie:

V prípade ťažkého zdravotného postihnutia, s odkázanosťou na náročné úpravy a podporné služby pri štúdiu, je informovanie príslušnej fakulty UK v dostatočnom časovom predstihu, a to minimálne jeden mesiac pred uplynutím lehoty na podanie prihlášky na štúdium, rovnako dôležité aj vtedy, ak uchádzač spĺňa podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok.


 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: