Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Podávanie prihlášky
Document Actions

Podávanie prihlášky

Uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave môžu využívať elektronickú prihlášku v systéme AIS2, ktorú nájdu na webovej adrese

https://e-prihlaska.uniba.sk

Pri elektronickom podávaní prihlášky je potrebné postupovať nasledovne

1.    pozorne si prečítať  návod;

2.    vyplniť elektronickú prihlášku;

3.    potvrdiť elektronickú prihlášku;

4.    vytlačiť elektronickú prihlášku a príkaz na úhradu (poplatok je možné uhradiť iba bankovým prevodom);

5.    odoslať vytlačenú a podpísanú prihlášku s prílohami na adresu fakulty.

Návod na vyplnenie prihlášky je možné nájsť na webovej adrese:

http://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/prijimacie-konanie-20152016/elektronicka-prihlaska-na-studium-na-univerzite-komenskeho-na-akademicky-rok-20152016/

Pozor, možnosť elektronickej prihlášky nemusí byť prístupná pre všetky otvárané študijné programy na UK. Bližšie informácie získate na webových stránkach jednotlivých fakúlt.

Ak uchádzač so špecifickými potrebami žiada o primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, prikladá k prihláške:

  • žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky  (príloha č. 4 platnej smernice) :http://cezap.sk/informacie/legislativa/
  • odbornú dokumentáciu podľa §100 ods. 3 zákona o vysokých školách.

V prílohe č. 1 platnej smernice sú charakterizované a vymedzené jednotlivé primerané úpravy a podporné služby pre všetky druhy zdravotného znevýhodnenia alebo pri poruchách učenia, na ktoré má študent nárok. (http://cezap.sk/informacie/legislativa/)

 

Dôležité upozornenie:

V prípade ťažkého zdravotného postihnutia, s odkázanosťou na náročné úpravy a podporné služby pri štúdiu, je informovanie príslušnej fakulty UK v dostatočnom časovom predstihu, a to minimálne jeden mesiac pred uplynutím lehoty na podanie prihlášky na štúdium, rovnako dôležité aj vtedy, ak uchádzač spĺňa podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok.


 

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: