Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Som študentom UK... čo ďalej?

 • Na študijné oddelenie konkrétnej fakulty UK je potrebné podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami. Žiadosť o zaradenie do evidencie sa v prístupnej elektronickej forme nachádza na adrese: http://cezap.sk/informacie/legislativa/  (príloha č. 5 platnej smernice)
 • Študent prvého ročníka podáva žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami spolu s návratkou, ktorou potvrdzuje svoj nástup na fakultu. Študenti vyšších ročníkov podávajú žiadosť o zaradenie pri zápise do ročníka.
 • Povinné prílohy žiadosti o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
  • Vyplnené potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení (príloha č. 2 platnej smernice) a/alebo potvrdenie o poruchách učenia (príloha č. 3 platnej smernice) http://cezap.sk/informacie/legislativa/
  • Odborná dokumentácia dokladujúca špecifické potreby
   • pri zdravotnom znevýhodnení/ zdravotnom postihnutí lekárske vysvedčenie od odborného lekára nie staršie ako tri mesiace (lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie),
   • pri poruchách učenia vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga nie staršie ako tri mesiace.
 • Do 5 pracovných dní odo dňa zápisu kontaktovať Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami alebo fakultného koordinátora z dôvodu prípravy žiadosti o primerané úpravy a podporné služby (príloha č. 6 smernice, http://cezap.sk/informacie/legislativa/).

  Študent prvého ročníka je povinný kontaktovať CPŠ alebo fakultného koordinátora ešte pred zápisom.

 • Písomnú žiadosť o primerané úpravy a podporné služby treba adresovať dekanovi príslušnej fakulty UK, ktorý vydá rozhodnutie o priznaných primeraných úpravách a podporných službách.
 • Študent so špecifickými potrebami sa s rozhodnutím preukáže každému učiteľovi na začiatku semestra, resp. od termínu platnosti rozhodnutia.
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: