Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Vybral som si školu... ako ďalej?

Výber fakulty

Ak si sa už rozhodol pre konkrétny študijný program, odporúčame nasledovný postup:

1.    Zistiť si, kde sa vybraný študijný program študuje (často na viacerých univerzitách/ fakultách).

2.    V dostatočnom časovom predstihu sa skontaktovať s aktuálnou fakultou (koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami alebo Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami alebo študijný prodekan alebo študijné oddelenie) a dohodnúť si osobné stretnutie. Je vhodné, ak sa na stretnutí zúčastní aj zástupca aktuálnej katedry.

 

Uchádzač by sa mal zaujímať

 • či je  študijný program vhodný pre uchádzača s aktuálnymi špecifickými potrebami,
 • aké sú skúsenosti fakulty so študentmi so špecifickými potrebami, podmienky pre štúdium
 • aké sú požiadavky na prijímacie skúšky,
 • aké vedomosti, zručnosti a kompetencie fakulta od uchádzača očakáva
 • aké  vedomosti, zručnosti a kompetencie má študent nadobudnúť počas štúdia zvoleného študijného programu
 • aká je náročnosť štúdia, jednotlivých predmetov, formy a priestory vzdelávania,
 • aké primerané úpravy a podporné služby počas štúdia a pri skúškach fakulta poskytuje študentom s aktuálnym druhom špecifických potrieb
 • aké sú možnosti uplatnenia absolventov.

 

V prípade, že niektoré študijné povinnosti nebude študent z dôvodu svojich špecifických potrieb plniť, treba si na stretnutí vyjasniť, či existujú v rámci konkrétneho študijného programu alternatívne riešenia, alebo treba rozmýšľať nad iným študijným zameraním

Zástupcov fakulty/ katedry treba na stretnutí oboznámiť

 •  s osobnými predpokladmi a limitmi pri štúdiu na vysokej škole
 • s technickou stránkou zvládania štúdia, vrátane používania asistenčných technológií,
 • dohodnúť formu prijímacích skúšok.

Získanie dostatku relevantných informácií na obidvoch stranách je základom budúcej dobrej komunikácie a bezproblémového prechodu zo strednej školy na univerzitu. Konečné rozhodnutie študovať zvolený študijný program robí uchádzač o štúdium sám.


 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: