Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Vybral som si školu... ako ďalej?
Document Actions

Vybral som si školu... ako ďalej?

Výber fakulty

Ak si sa už rozhodol pre konkrétny študijný program, odporúčame nasledovný postup:

1.    Zistiť si, kde sa vybraný študijný program študuje (často na viacerých univerzitách/ fakultách).

2.    V dostatočnom časovom predstihu sa skontaktovať s aktuálnou fakultou (koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami alebo Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami alebo študijný prodekan alebo študijné oddelenie) a dohodnúť si osobné stretnutie. Je vhodné, ak sa na stretnutí zúčastní aj zástupca aktuálnej katedry.

 

Uchádzač by sa mal zaujímať

 • či je  študijný program vhodný pre uchádzača s aktuálnymi špecifickými potrebami,
 • aké sú skúsenosti fakulty so študentmi so špecifickými potrebami, podmienky pre štúdium
 • aké sú požiadavky na prijímacie skúšky,
 • aké vedomosti, zručnosti a kompetencie fakulta od uchádzača očakáva
 • aké  vedomosti, zručnosti a kompetencie má študent nadobudnúť počas štúdia zvoleného študijného programu
 • aká je náročnosť štúdia, jednotlivých predmetov, formy a priestory vzdelávania,
 • aké primerané úpravy a podporné služby počas štúdia a pri skúškach fakulta poskytuje študentom s aktuálnym druhom špecifických potrieb
 • aké sú možnosti uplatnenia absolventov.

 

V prípade, že niektoré študijné povinnosti nebude študent z dôvodu svojich špecifických potrieb plniť, treba si na stretnutí vyjasniť, či existujú v rámci konkrétneho študijného programu alternatívne riešenia, alebo treba rozmýšľať nad iným študijným zameraním

Zástupcov fakulty/ katedry treba na stretnutí oboznámiť

 •  s osobnými predpokladmi a limitmi pri štúdiu na vysokej škole
 • s technickou stránkou zvládania štúdia, vrátane používania asistenčných technológií,
 • dohodnúť formu prijímacích skúšok.

Získanie dostatku relevantných informácií na obidvoch stranách je základom budúcej dobrej komunikácie a bezproblémového prechodu zo strednej školy na univerzitu. Konečné rozhodnutie študovať zvolený študijný program robí uchádzač o štúdium sám.


 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: