Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Technológie prístupu k informáciám Základné informácie Matematika Matematika pre druhý ročník gymnázií - spracovanie obrázkov
Akcie dokumentu

Matematika pre druhý ročník gymnázií - spracovanie obrázkov

Zoznam učebníc:

  • Zošit 1: Funkcie. Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 1997
  • Zošit 2: Geometrické zobrazenia. Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 1997
  • Zošit 3: Stereometria. Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 1998
  • Zošit 4: Zbierka úloh. Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 1998

Zošit 4: Zbierka úloh

Proces výberu obrázkov a hľadania spôsobu ich sprístupnenia dokumentujú aj nasledujúce návrhy zainteresovaných odborníkov.

Použité iniciály: VK=Viera Kopaničáková, TP=Elena Tomanová&Marta Pikulová, JJ=Jarmila Juhasčíková, AK=Anna Kormanová, MK=Martina Kobolková.

Nájdete tu pokyny: všeobecné | k jednotlivým obrázkom | zhrnutie.

Vo všeobecnosti

MK: Vo všeobecnosti je potrebné obrázky zväčšiť, zvýrazniť čiary a použiť rôznu ale v celej knihe jednotnú hrúbku/vzor čiar súradnicových osí, čiar pre vynášanie súradníc a čiar grafov (hrubšia), použiť značenie v bodovom písme.

AK: Ak je v obrázku viac grafov, rozložiť ho tak, že postupne budú pribúdať čiary, to sa týka aj modelu kocky, najprv predná stena, v druhom obrázku aj kolmé hrany a v treťom obrázku aj zadná stena.

JJ: Obrázky zo sietí, rezov a ostatných časti stereometrie vynechať a taktiež aj obrázky z výsledkov.

VK: Tiež sa prikláňam k názoru, že obrázky vo výsledkoch nemusia byť.
Veľa príkladov je konstrukčných, po mojich skúsenostiach, málokto z nevidiacich zvládne jednoduchú konštrukciu a v tejto učebnici sú dosť zložité (napr. súmernosti).

K jednotlivým obrázkom

Okrem predchádzajúcich zásad by bolo pri nasledujúcich obrázkoch potrebné:

Obr. 1a-c,3,49
MK: stačil by slovný opis
TP: Obrázky doporučujeme opísať napr. takto: A = {1,2,3,6} B = {1,2,5}
1 @ A -> 1 @ B, 2 @ A -> 1 @ B (@ je prvkom B45,15, -> B25,135)
Výhodou takéhoto zápisu je aj upevňovanie mat. symboliky.
Druhá možnosť je zápis pomocou stĺpcov.
Obr. 1a-c,5
JJ: popísať napr. vymenovaním uspor. dvojíc
Obr. 2
JJ: zredukovať na a,c,e
Obr. 2e,4b
MK: plný a prázdny krúžok dobre rozlíšiť
TP: Pre dobré rozlíšenie musia byť plné a prázdne krúžky veľmi veľké. Rozlíšenie doporučujeme zvýrazniť aj rôznymi geom. tvarmi, napr. plný krúžok s prázdnym štvorcom, ale so slovným vysvetlením.
Obr. 4f, 5b, 16a-b, 17, 18, 50b, 51a-c, 52, 53a-b
MK: čiarkované/bodkované vynesené súradnice bodov a vzor čiary pre pomocné osi?
TP: Vo všeobecnosti si myslíme, že je vhodnejšie nahradiť čiarkované čiary bodkovanými čiarami s vhodne zvolenými dĺžkami medzier a vhodnou veľkosťou bodiek. Obrázok je vhodné doplniť vysvetlením významu čiar.
Obr. 7a-b, 9a-b, 50a-b, 51a-c, 52, 53a-b, 54a-b, 55
MK: Grafy funkcií v obrázku len očíslovať a predpisy funkcií dať do legendy pod obrázok, ak je len jedna, tak stačí meno funkcie mimo grafu
TP: Súhlasíme s MK
Obr. 9a-b, 50a-b, 51b-c
MK: Vzory čiar pre jednotlivé grafy funkcií, pretože sa pretínajú
TP: Súhlasíme s MK, ale pri malých odchýlkach im čiary splynú aj pri veľkých obrázkoch.
Obr. 15a-c, 16a-b
MK: 1 vzor výplne alebo vzory čiar?, meno funkcie mimo graf
JJ: Ponechať s popisom cez ktoré body na x-ovej osi prechádza graf
TP: Súhlasíme s MK
Obr. 17, 18, 19
MK: zmena mierky alebo dieliky na osi x nahradiť číslovaním a skutočné dať do legendy, 19-chyba v značení na osi x
JJ: Ponechať a v 17-18 zredukovať x-ové súradnice na prvú a poslednú
TP: 2 chyby! obr.17-namiesto posledného 3pí/2 má byť 5pí/2, obr.19-namiesto pí na osi x má byť 3 pí.
Pre lepšiu prehľadnosť dieliky na osi označiť písmenami A, B, C,... (aby čísla na číselnej osi nepovažovali za súradnice). Skutočné údaje dať do legendy.
Obr. 20
MK: Zväčšiť a uviesť mierku, aby sa dalo po odmeraní správne počítať alebo (aj) uviesť už odmerané hodnoty?
JJ: Vynechať
TP: Do obrázku vpísať už skutočné dĺžky vzhľadom na náročnosť a nepresnosť merania u nevidiacich.
VK: súhlasim s JJ, teda vynechať
Obr. 21a-c, 22
MK: zvýrazniť šípky vo vektoroch
JJ: ponechať a priradiť na jednotlivých vektoroch body, pomocou ktorých sa budú dať pomenovať uhly
TP: Súhlasíme s MK, kvôli popisu musia byť obrázky dostatočne veľké.
Obr. 24
JJ: zredukovať na obrázky a,c,d
Obr. 28a-b, 29, 30, 35
MK: Treba 2 obrázky - 1 úplný a 1 len s bodmi (S/T/U/V/X/Y/Z)
TP: Súhlasíme s MK, body si musia prekresliť.
Obr. 33
MK: 3 obrázky s každým zo štvorcov samostatne + 1 spoločný, kde budú odlíšené vzorom čiary, zachovať sieť?
TP: Súhlasíme s MK, sieť nakresliť výrazne ten�ími čiarami.
Obr. 34
MK: 1 obrázok len s "trojuholníkovou sieťou a za ním 3 obrázky so zvýraznenými dvojicami (vzorom čiary?) rovnoľahlých trojuholníkov
TP: Súhlasíme s MK
Obr. 37, 38a-d, 39a-b, 40a-c
MK: Len prvý obrázok v sérii 37, urobiť skladačku siete?
AK: nápad so skladačkou siete sa mi zdá výborný, ale to si urobíme aj sami
TP: Ku každému obrázku aj skladačku. (Skladačku pre žiakov s menšou predstavivosťou). Príklady sú výborné na rozvíjanie predstavivosti a kombinačných schopností nev. žiakov.
VK: myslím, že skladačka nie je potrebná, učiteľ to môže demonštrovať
Obr. 41,42a-d
MK: ?? ak je to pochopiteľné, tak treba model kocky, potom (?namiesto druhého obr.) pohľady zhora, zdola, zbokov (len viditeľné čiary, nie tak ako je urobený prvý obr.) a označenie vrcholov kocky a až potom prvý obrázok s 2 vzormi čiar (pre pretínajúce sa priamky)
Ak je pochopený obr. 41, tak treba 2 (42d=3) vzory čiar pre pretínajúce sa priamky
TP: Príklad nie je vhodný pre samostatnú prácu nevidiaceho žiaka. Preto vysvetlenie nechať na učitea s modelom.
VK: súhlasim s TP
Obr. 43a-d, 45a-d, 47a-d
MK: ?? drôtený model so štipcami-bodmi a obrázky pre steny, v ktorých je aspoň 1 bod, potom v ?? pôvodnom obrázku označenie vrcholov kocky a bodov, iný vzor pre "neviditeľné" čiary, pre body mimo hrán telesa v legende uviesť stenu/priamku kam patrí
TP: Podľa nás príklady len modelovať.
Obr. 44,46,48
TP: Všetky rezy vysvetliť žiakom na modeloch. Riešenia nevyžadovať od žiakov.
Obr. 44
MK: ?? rez rovinou ANM a drôtený model ??
VK: stačí model-zložité
Obr. 46
MK: vynecháme?? alebo teleso (model) + rovina QPA, ABC
VK: vynechať
Obr. 48
MK: ?? obr. v rovine alfa a v rovine Aq
Obr. 56a-b
MK: ponechať??
TP: neponechať
Obr. 57a-d,58a-c,59a-d,60,61a-b,62a-d
MK: ?? opis postupu
TP: ako také sú pre nevidiaceho nečitateľné.
Obr. 11, 12 (4-krát), 13 (4-krát), 14 (3-krát), 19(3-krát), 21, 26, 27, (len body z obr. 28a-b, 29, 30, 35),
MK: Vytvoriť pracovné listy na dokresľovanie študentom. Aká technika?
AK: tie pracovne listy sa mi zdaju reálne len ako tie euroobaly do ktorých si študent môže vsunútť podložku pod myš a teda to vidím ako moju domácu úlohu pred hodinou
TP: Pracovné listy musia byť predkreslené pre každého žiaka na fólii. (Najlepšie píšucim perom pre lepšiu čitateľnosť vidiacimi učiteľmi.)
Obr. 25
MK: Akou technikou vyriešiť možnosť "gumovania" študentom v pripravenej predlohe?
AK: dalo by sa to formulovať tak že namiesto vygumujte dať radšej dokreslite a stačia tam dva obrázky
TP: Takú technika nepoznáme. Možné je vymodelovať obrázok napr. na magnetickej tabuli, a odoberať nepotrebné štvorčeky.
Obr. 36
MK: Náročná stereometria, ktorú nebudeme v tejto forme spracúvať?
TP: Súhlasíme s MK

Zhrnutie (vynechať/opísať/spracovať)

Vynechať nasledujúce obrázky
MK: 36,?41-48,57-62
JJ: 2bdf,3,7,8d,9a,20,24bf,25,33-34,36-62
TP: 36,41-48,56
VK: súhlasím s predch - 20, 44, 46, obr. z výsledkov
Slovne opísať nasledujúce obrázky
MK: 1,3,49,?57-62
JJ: 1,5
TP: 1,3,49
Spracovať nasledujúce obrázky
MK: 2,4-40,49-55,?56
JJ: 2ace,4,6,7,8abc,9b,10-19,21-23,24acd,26-32,35
TP: 2,4-40,49-55
Súvislosti
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: