Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Optimálne parametre používané v tyflografike

Výtvarné výrazové prostriedky na ploche

 • bod
 • čiara
 • plocha

Reliéfny bod (RB)

 • tvar: paraboloid (vertikálny rez (zvislý) - parabola; horizontálny rez (vodorovný) kružnica)
 • priemer základne: 1,2 mm
 • výška bodu: 0,75 mm
 • rozostup medzi bodmi pri základni 1,2 mm
 • rozostup medzi bodmi pri vrchole 2,4 mm

Optimalizáciou RB sa zaoberali mnohí - Guillie, Kunz, Bürklen, Wanecek, Hebold, Heller, Sverlov, Jesenský, Janková. Väčšina autorov bola aktívna v 19. a 20. storočí, na začiatku 21. storočia, u nás sa posledne touto problematikou zaoberal v 70. a 80. rokoch Jesenský a Janková.

Bürklen (1920) uvádza takéto rozmery RB (v mm):
Priemer 1,6 1,4 1,2 1
Výška 1 0,9 0,75 0,6
Medzera medzi bodmi 1,6 1,4 1,2 1
Medzera medzi výškou bodov 3,2 2,8 2,4 2

Menšie rozmery sú určené pre menšiu alebo vycvičenú ruku, väčšie pre väčšiu alebo nevycvičenú ruku.

Reliéfna čiara (RČ)

 • dĺžka: závisí od bimanuálneho hmatového poľa osoby, nemala by ho presiahnuť.
 • šírka: najmenej 1 mm
 • výška reliéfu: približne ako RB, má však rozhodujúcu úlohu pre hmatovú diferenciáciu
 • tvar: pri vertikálnom reze parabola (optimálny pomer medzi šírkou čiary a výškou je 2:3, najmä pri čiarach so šírkou menšou než 1mm)
 • štruktúra reliéfu - závisí od technologického postupu výroby tgr zobrazenia
 • druh čiary: používajú sa čiary plné, rôzne široké, bodkované, čiarkované... (zdrsnený povrch čiary je na hladkom povrchu lepšie hmatateľný, i keď výška čiary je menšia)
 • vzdialenosť medzi vrcholmi dvoch čiar by mala byť dvojnásobkom šírky čiar,
 • je dôležité aby obe čiary zdvojenej čiary boli rovnako vysoké, to isté platí o priesečníku čiar.

Vzťah čiary a veľkosti reliéfneho obrázku

Treba pamätať na to, že hmatové vnímanie je parciálne, a správna interpretácia vnemov je závislá od úrovne predstavivosti.
Zmenšovaním obrázku síce znížime parciálnosť hmatového vnímania, ale je to možné len ak ide o jednoduché tvary bez detailov (štvorec, kruh, trojuholník...) Pri týchto tvaroch je možné dosiahnuť veľkosť, ktorá je zvyčajná pre vidiacich.
Avšak pri situačných obrázkoch, kde je veľa detailov a pri použití štandardných rozmerov RČ (teda čiar s hrúbkou 1mm) by nebolo možné znázorniť všetky detaily - obrázok je preto potrebné zväčšiť (rozmery nesmú prekročiť veľkosť hmatového poľa).

Reliéfna plocha (RP)

 • rozmer: závisí od hmatového poľa jedinca
 • výška sa odvodzuje od výšky RČ
 • povrchová štruktúra - tvorená čiarami, sieťami rôznych smerov, alebo jemne členenými formami (bodky, čiarky...)

Použitá literatúra:
JESENSKÝ, JÁN. 1988. Hmatové vnímaní informací s pomocí tyflografiky. SPN : Praha, 1988.

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: