Personal tools
Document Actions

Technológie prístupu k informáciám pre ľudí so zrakovým postihnutím

Technológie na každodennú prácu

Čítače obrazovky

Čítač obrazovky je softvér, ktorý umožňuje nevidiacemu človeku prácu s počítačom. Jeho hlavnou úlohou je analyzovať obsah obrazovky a vstupy používateľa a dôležité informácie sprostredkovať či už prostredníctvom hlasového (syntéza reči) alebo hmatového (braillovský riadok) výstupu používateľovi.

Takéto programy umožňujú používateľom pracovať s akoukoľvek textovou informáciou, s aplikáciami, ktoré sú naprogramované tak, že využívajú štandardné prvky používateľského rozhrania windows. Iné komponenty (autorom naprogramované vizuálne prvky) je možné urobiť pre čítače prístupnými prostredníctvom špeciálnych programátorských rozhraní na to určených. Úplne neprístupná je pre nevidiaceho používateľa grafika. Teda čisto grafická (netextová) informácia bez textového opisu.

Čítače obrazovky pre Windows

Na Slovensku je najviac používaný komerčný čítač obrazovky JAWS (job access with speech), vyvíjaný a predávaný americkou firmou Freedom Scientific . Obsahuje množstvo pokročilých funkcií, vrátane vlastného skriptovacieho jazyka, umožňuje aj výstup na hmatové displeje rôznych výrobcov. Ako hlasový výstup s ním možno použiť ľubovoľný rečový syntetizér, ktorý implementuje rozhranie Microsoft speech API verzie 4 aj 5. Tento softvér je lokalizovaný do slovenčiny. Na Slovensku ho distribuuje firma Tyflocomp, s.r.o.

Medzi ďalšie komerčné riešenia používané vo svete možno zaradiť Hal, vyvíjaný firmou Dolphin.  V USA je veľmi obľúbený čítač obrazovky Window Eyes, vyvíjaný spoločnosťou GW Micro .

Pre platformu Windows existuje aj niekoľko open-source riešení. Na Slovensku je stále známejší softvér NVDA (non-visual desktop access) , ktorý v súčasnosti používateľovi poskytuje funkcie umožňujúce základnú prácu s operačným systémom Windows, s prehliadačmi Mozilla Firefox (tento odporúčajú autori používať s NVDA) a Internet Explorer, s MS Wordom a Excelom, s mailovými klientmi Outlook Express a Mozilla Thunderbird a, samozrejme, so všetkými programami, ktoré implementujú rozhrania určené na zlepšenie prístupnosti aplikácií. Výhodou tohto čítača obrazovky je, že ho nie je potrebné inštalovať (možno ho spúšťať napríklad z CD alebo USB kľúča), z čoho však vyplýva niekoľko obmedzení v prístupe k zobrazovaným dátam. Program obsahuje aj niekoľko experimentálnych funkcií, ktoré nie sú súčasťou žiadneho komerčného riešenia.

Užitočný môže byť aj čítač obrazovky Web Anywhere , ktorý vyvíjajú na Washingtonskej univerzite. Ide o webovskú aplikáciu, ktorú možno spustiť v ktoromkoľvek prehliadači a operačnom systéme. Aplikácia funguje ako virtuálny internetový prehliadač s ozvučením a možno si v nej prezerať ľubovoľný web. Je vyvíjaná ako open-source aplikácia. Po kliknutí na túto linku si môžete čítač vyskúšať.

Čítače obrazovky pre Linux

Linuxové čítače možno rozdeliť do dvoch kategórií. Zatiaľ čo tých, ktoré sprístupňujú textovú konzolu (príkazový riadok), existuje relatívne veľa (speak-up, yasr, brltty, screader, emacs speak ) a všetky sú distribuované pod licenciou GNu/GPL, v oblasti grafických prostredí sa vývoj, možno povedať, ešte len rozbieha. Čítače obrazovky (napríklad ORCA) zatiaľ väčšinou poskytujú len základnú funkcionalitu.

Zväčšovací softvér

Zväčšovacie programy slúžia používateľom so zvyškami zraku. Poskytujú funkcie umožňujúce zväčšiť časť obrazovky, orientovať sa na obrazovke aj pri extrémnom zväčšení, sledovať zmeny na obrazovke (tie si takisto používateľ používajúci zväčšenie nemusí všimnúť) a väčšina programov umožňuje aj základnú prácu pomocou hlasového výstupu.

Zväčšovacie programy pre Windows

V našich končinách je najpoužívanejší program Magic, vyvíjaný americkou spoločnosťou Freedom Scientific. Program je lokalizovaný do slovenčiny a na Slovensku ho distribuuje spoločnosť Tyflocomp, s.r.o.

Veľmi kvalitný (u nás používaný zatiaľ len niekoľkými používateľmi) je softvér Zoomtext od firmy Ai Squared . Aj ten je lokalizovaný do slovenčiny a distribuuje ho u nás PLaZ, s.r.o.

Medzi najznámejšie voľne šíriteľné zväčšovacie programy patrí Desktop Zoom. Aj ten možno spúšťať z USB kľúča. Množstvo informácií o ďalších voľne šíriteľných zväčšovačoch možno nájsť na tejto stránke.

Zväčšovacie programy pre Linux

Základnú funkcionalitu pre slabozrakých používateľov obsahujú už skôr spomínané programy Gnopernicus a Orca. Viac informácií o dostupných zväčšovacích programoch možno nájsť na tejto stránke.

Ďalšie programy

D-Speech

Je program, ktorý umožňuje transformovať textové súbory do formátu wav, resp. mp3 s použitím štandardnej syntézy reči, ktorá vie komunikovať cez SAPI5 rozhranie. Programy tohto typu používajú nevidiaci používatelia na konvertovanie kníh do formy, ktorú môžu "čítať" napríklad v dopravných prostriedkoch.

Odkazy:

Rečové syntetizéry s podporou slovenčiny

Nevidiaci používatelia na Slovensku používajú najčastejšie Wintalker Voice od českej firmy Rosasoft. Tento komerčný syntetizér podporuje sapi vo verzii 4 aj 5, teda je použiteľný s čítačmi obrazovky aj s programom D-Speech. Na Slovensku ho distribuuje Tyflocomp, s.r.o. Celkom dobre použiteľný je open-source syntetizér E-Speak, ktorý je distribuovaný pod licenciou GNU/GPL. Ten podporuje SAPI5, takže je použiteľný s čítačmi obrazovky aj s programom D-Speech.

Firevox

Je rozšírenie do prehliadača Mozilla Firefox, ktoré tento prehliadač ozvučuje. Teda je to čítač obrazovky špeciálne pre spomínaný internetový prehliadač. Umožňuje pracovať so štandardnými webovými stránkami. Pre ľudí pracujúcich s matematickými textami môže byť zaujímavá možnosť čítať dokumenty obsahujúce matematické formuly v MathML.

 

Odkazy:

WebVisum

Je rozšírenie do prehliadača Mozilla Firefox, ktoré ponúka používateľovi niekoľko zaujímavých funkcií. Medzi najzaujímavejšie patrí nepochybne automatické rozpoznávanie obrázkov CAPTCHA (ide o obrázky obsahujúce zašumené písmená a číslice, ktoré je potrebné prepísať do editačného políčka. Toto sa používa ako ochranný prvok v diskusných fórach, registračných formulároch, ...), rozpoznávanie textov na obrázkoch v "obrázkových menu" na stránkach. Rozšírenie umožňuje aj popisovanie nepopísaných obrázkov, formulárových prvkov, ... Všetky popisy sa ukladajú na serveri a sú k dispozícii všetkým registrovaným používateľom.

Odkazy:

Matematika

Za špeciálne problematický možno považovať prístup nevidiacich k vedeckým dokumentom. Tie obsahujú množstvo grafických symbolov a dvojrozmerných štruktúr (zlomky, indexy, ...), ktoré čítače obrazovky nedokážu spracovávať. Problematické je nielen čítanie takýchto textov. Vytvárať ich síce možno napríklad v LaTeXu , no manipulácia s formulami (výrazmi, vzorcami,...) je dosť problematická. Existujú špeciálne matematické zápisy určené pre nevidiacich matematikov, tým však nerozumie vidiaca populácia, čo výrazne komplikuje možnosť komunikovať so spolupracovníkmi, spolužiakmi, ... Aj v tejto oblasti existuje niekoľko zaujímavých a užitočných programov.

Systém LAMBDA

LAMBDA (Linear Access to Mathematics for Braille Device and Audio-synthesis) je systém zapisovania matematických výrazov pre počítače navrhnutý predovšetkým pre používateľov čítačov obrazovky a braillovských riadkov. Prvý prototyp bol vyvinutý v rámci európskeho projektu, na ktorom sa zúčastnilo 15 partnerov z ôsmich krajín. Odkaz na stránku projektu.

V rámci projektu boli vyvinuté tieto súčasti:

  • matematický zápis, lineárny, jednoznačný a kompaktný (LAMBDA lineárny zápis)
  • program (matematický editor) pre správu a úpravu matematického textu, navrhnutý tak, aby ponúkol čo možno najväčšiu prístupnosť a úžitkovosť používateľom braillovského riadka, ako aj používateľom programov čítajúcich obrazovku.

 

Medzi hlavné výhody editora patrí:

  • Možnosť vytvárať plnohodnotný matematický text (editor podporuje aj symboly vyššej matematiky)
  • Možnosť efektívne pracovať s matematickými formulami (editor obsahuje funkcie, ktoré nevidiacemu používateľovi umožňujú pohľad na štruktúru výrazu, špeciálne funkcie na uľahčenie manipulácie s výrazmi, ...)
  • Možnosť v reálnom čase transformovať matematický text zapísaný používateľom do štandardnej vizuálnej (nelineárnej) reprezentácie zrozumiteľnej vidiacemu kolegovi (toto funguje len ak je v Internet Exploreri nainštalovaný Math Player)
  • V súčasnosti sa pracuje na odladení chýb vo funkcionalite umožňujúcej prácu (import a export) s celosvetovo používaným formátom na reprezentáciu matematických textov na webe (MathML)

Lokalizáciu editora do slovenčiny urobili pracovníci Podporného centra pre zrakovo postihnutých študentov na Univerzite Komenského. V súčasnosti ho celosvetovo distribuuje talianska firma Veia Progetti s.r.l.

 

Math Player

Je zásuvný modul do internetového prehliadača Internet Explorer, ktorý pridáva podporu zobrazovania MathMl. Tento modul využíva aj skôr spomínaný matematický editor LAMBDA pri transformácii lineárne zapísanej matematiky do štandardnej formy. Umožňuje však aj čítanie matematických formúl priamo v okne prehliadača s použitím čítača obrazovky JAWS. Plugin je voľne šíriteľný. Vyvíja ho spoločnosť Design Science a stiahnuť ho možno na stránke venovanej mathplayeru.

Dokumenty súvisiace s matematikou

 

Tyflografika a matematika

Internet

Na prácu s internetovými stránkami používajú nevidiaci aj slabozrakí používatelia štandardné internetové prehliadače. Čítače obrazovky však poskytujú pre prácu s internetom množstvo špeciálnej funkcionality, ktorá im uľahčuje prácu s tabuľkami, umožňuje pracovať so štruktúrou dokumentu (pohyb po nadpisoch, zoznamoch, odstavcoch,...).

Tak ako skôr spomínané programy, aj webovské stránky môžu byť pre nevidiaceho používateľa neprístupné. Okrem nepopísanej grafiky môže byť problematické napríklad aj nekorektne vyrobené (napríklad s nesprávne asociovaným popisom) formulárové pole.

Odkazy:

  • Surf's Up - Je tutoriál od spoločnosti Freedom Scientific, v ktorom sú detailne opísané funkcie čítača obrazovky Jaws, ktoré sa používajú pri práci s internetom. Tutoriál obsahuje aj príklady, na ktorých si používateľ môže funkcie vyskúšať. Vidiacemu používateľovi môže pomôcť vytvoriť si predstavu ako  zvyčajne fungujú čítače obrazovky pri práci s internetom.
  • Blind friendly web - Stránka obsahuje množstvo informácií o prístupnosti webu pre používateľov so zrakovým postihnutím.

Kompenzačné pomôcky


 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: