Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Projekty

Nahor
ICC
International Camp on Communication and Computers - Medzinárodný počítačový tábor pre mládež vo veku od 16 do 21 rokov
Podpora získavania a rozvoja informatických kompetencií nevidiacich študentov sekundárneho vzdelávania
Projekt KEGA 010UK-4/2022
Sign Languages Dictionary as a Tool for Language Education and European Mobility of Deaf Students
Projekt podporený grantom Európskej únie Program: Erasmus+ Kľúčová aktivita 2: Spolupráca na inováciách a výmene osvedčených postupov/ Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
Rozvoj algoritmického myslenia žiakov základnej školy s ťažkým zrakovým postihnutím
Projekt KEGA č. 018UK-4/2019
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka pre terciálne vzdelávanie
Publikovaný elektronický slovník.
Podmienky štúdia a prístupnosť akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR
Prieskum pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR. Uzávierka prieskumu je 31. mája 2016
Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského
Rozvojový projekt 008UK 2/2013
Accessibility of exchange programs for blind and partially sighted students
Joint European Project 2015 - 2017
Rozvoj kompetencií nevidiacich žiakov ZŠ potrebných pre život v 21. storočí
Projekt KEGA č. 014UK-4/2016
ExchangeAbility
Erasmus project, 177193-LLP-1-2010-1-BE-ERASMUS_EAM
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: