Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Základné informácie o projekte

Rozvojový projekt  (výzva MŠVVŠ SR, 2013)

 

Tematická oblasť č. 4Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

 

Číslo projektu :       008UK-2/2013

 

Názov projektu:    

Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského [IBAR]

 

Doba riešenia projektu: (plán) november 2013 – september 2014

 

Riešiteľské pracovisko na UK:

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK

 

Zodpovedný riešiteľ:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

e-mail: mendelova@fmph.uniba.sk

tel.: 02/602 95 166

 

Projektový tím:

 - zástupcovia fakúlt UK

- zástupcovia vysokoškolských internátov UK

- zástupcovia organizácií osôb so zdravotným postihnutím

      - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

      - Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

      - Centrum samostatného života

      - o. z. Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich

- študenti UK so zdravotným postihnutím

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: