Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty Podpora získavania a rozvoja informatických kompetencií nevidiacich študentov sekundárneho vzdelávania
Document Actions

Podpora získavania a rozvoja informatických kompetencií nevidiacich študentov sekundárneho vzdelávania

Projekt KEGA 010UK-4/2022

Partneri projektu

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK

Medzinárodná spolupráca

 Stredisko Teiresias, Masarykova Univerzita v Brne

Trvanie

 2022 - 2024

Výstupy

Projekt je zameraný na podporu vyučovania informatiky pre študentov sekundárneho vzdelávania s ťažkým zrakovým postihnutím (nevidiacich a prakticky nevidiacich). Zameriava sa na tematickú oblasť Algoritmické riešenie problémov. Cieľom bude navrhnúť vhodné programovacie prostredie a vytvoriť učebný materiál pre študentov s ťažkým zrakovým postihnutím. Okrem toho považujeme za dôležité naďalej podporovať záujem týchto študentov o informatiku formou účasti v špeciálnej kategórii súťaže iBobor. Zameriame sa teda tiež na tvorbu úloh pre informatickú súťaž iBobor (kategórie Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ). Vytvorený učebný materiál bude dostupný na webovom portále http://vin.edu.fmph.uniba.sk/. Portál bude obsahovať aj potrebné dátové súbory.

Support for the acquisition and development of IT competencies of secondary blind students

The aim of the project is to support the learning of computer science by the secondary students with severe visual impairments (blind and partially sighted). We focus on the thematic area Algorithms
and Problem Solving. Developed learning material will be available on the web portal. The portal will also contain the necessary data files.
Our effort will be to find a suitable programming environment and create learning material for students with severe visual impairments. In addition, we want to stimulate the interest of these students
in computer science through competition -a special category of informatics Bebras contest. We will therefore also focus on creating tasks for this contest.

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: