Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Projekty Sign Languages Dictionary as a Tool for Language Education and European Mobility of Deaf Students
Document Actions

Sign Languages Dictionary as a Tool for Language Education and European Mobility of Deaf Students

Projekt podporený grantom Európskej únie Program: Erasmus+ Kľúčová aktivita 2: Spolupráca na inováciách a výmene osvedčených postupov/ Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

Acronym: MobiDeafDict

Projekt podporený grantom Európskej únie Program: Erasmus+

Kľúčová aktivita 2: Spolupráca na inováciách a výmene osvedčených postupov/ Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

Kód projektu:  2018-1-CZ01-KA203-048191

Obdobie riešenia: 12/2018 až 03/2021

Cieľ projektu

Vytvorenie on-line slovníka posunkového jazyka v rôznych národných jazykoch s možností krížového vyhľadávania ako nástroja podpory jazykových kompetencií nepočujúcich študentov vysokých škôl na podporu ich väčšieho zapojenia do medzinárodných (nielen) študijných mobilít.

Očakávaný výstup

Viacjazyčný on-line slovník posunkového jazyka

Riešiteľský tím

Masarykova univerzita, Teiresiás – Středisko pro pomoc studentum se specifickými nároky (zodpovedný riešiteľ); https://www.muni.cz/

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (partner); https://www.uniba.sk

Technische Universität Wien, Teaching Support Centre (partner); https://www.tuwien.ac.at

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: