Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Informácia o publikácii

Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí
a opatrenia na predchádzanie ich vzniku

Zborník odborných príspevkov

Univerzita Komenského v Bratislave

2015

ISBN 978-80-223-3971-1

 

Predkladaný zborník odborných príspevkov ponúka výber pravidiel, odporúčaní a príkladov ako postupovať pri zlepšovaní prístupnosti na vysokých školách a v ich ubytovacích zariadeniach. Jeho súčasťou je grafická príloha k jednotlivým príspevkom.

 

 

OBSAH

 

Úvod
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

Odborné príspevky

1 Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí
Doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
 • 1.1 Právo na vzdelanie verzus architektonické bariéry
 • 1.2 Metódy tvorby inkluzívneho prostredia
 • 1.3 Univerzálne navrhovanie a prístupnosť vzdelávania
 • 1.4 Legislatíva pre tvorbu bezbariérového prostredia
 • 1.5 Podmienky verzus záujem
 • 1.6 Záver
 • Zoznam použitej literatúry

2 Hodnotenie bezbariérovej prístupnosti vysokoškolského prostredia
Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

 • 2.1 Systém hodnotenia bezbariérovej prístupnosti
 • 2.2 Proces hodnotenia bezbariérovej prístupnosti
 • 2.3 Záverečná správa
 • 2.4 Ekonomická náročnosť debarierizačných opatrení
 • 2.5 Záver
 • Zoznam použitej literatúry

3 Univerzálne navrhovanie vysokoškolských zariadení a areálov
Doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.

 • 3.1 Inkluzívne vzdelávacie prostredie
 • 3.2 Exteriérové prostredie
 • 3.3 Vstup do objektu
 • 3.4 Vstupné a chodbové priestory
 • 3.5 Priestory na výučbu
 • 3.6 Hygienické zariadenia
 • 3.7 Stravovacie, kultúrno-spoločenské a športové priestory
 • 3.8 Záver
 • Zoznam použitej literatúry

4 Bezbariérové vysokoškolské ubytovacie zariadenia
Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., Doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.

 • 4.1 Všeobecné zásady tvorby ubytovacích zariadení
 • 4.2 Ubytovacie bunky
 • 4.3 Bezbariérová izba
 • 4.4 Bezbariérová kúpeľňa
 • 4.5 Stravovacie zariadenia
 • 4.6 Záver
 • Zoznam použitej literatúry

5 Architektonické bariéry z pohľadu študentov so zrakovým postihnutím
Ing. Katarína Kubišová

 • 5.1 Úvod
  • 5.1.1 Členenie zrakového postihnutia
  • 5.1.2 Spôsob získavania informácií o prostredí
  • 5.1.3 Architektonické bariéry, tvorba bezbariérových opatrení a relevantná legislatíva
 • 5.2 Architektonická prístupnosť pre študentov so zrakovým postihnutím
  • 5.2.1 Cesta do školy
  • 5.2.2 Vchod do školy
  • 5.2.3 Orientácia v priestoroch školy
  • 5.2.4 Schodiská
  • 5.2.5 Výťahy
 • 5.3 Spôsoby odstraňovania architektonických bariér pre študentov so zrakovým postihnutím
 • 5.4 Informačná prístupnosť pre študentov so zrakovým postihnutím
  • 5.4.1 Prístupnosť elektronických dokumentov a webu
  • 5.4.2 Jasná tlač
 • 5.5 Záver
 • Zoznam použitej literatúry

 • Prístupnosť vzdelania očami študentov

 • Michal
 • Kristína
 • Natália

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: