Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Štúdium v zahraničí/ Granty
Akcie dokumentu

ERASMUS+ grant na špeciálne potreby 2018

Výzva na špeciálny grant - prihlášky sa podávajú do 22.mája 2018

Študenti a pracovníci Univerzity Komenského v Bratislave so špeciálnymi potrebami, ktorí v akademickom roku 2018/2019 vycestujú na zahraničnú mobilitu v rámci programu Erasmus+, môžu požiadať o grant na špeciálne potreby.

 

Grant na špeciálne potreby je doplnkom k bežnému grantu programu Erasmus+ a je určený na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s dôsledkami ťažkého zdravotného postihnutia a prekonávania bariér v prostredí. V závislosti od druhu a stupňa zdravotného postihnutia, dĺžky pobytu, zohľadňujúc rozsah podporných služieb zabezpečovaných hostiteľskou univerzitou bezplatne, možno žiadať o finančný príspevok napr. na:

 •   cestovné náklady pre sprievodcu na spiatočnú cestu do/ z miesta pobytu
 •   špeciálnu miestnu prepravu
 •   špeciálne ubytovanie, pokiaľ študent nebýva v študentskom domove;
 •   asistentské služby
 •   tlmočnícke služby pre nepočujúcich
 •   lekársku starostlivosť, fyzioterapiu
 •   špeciálne vybavenie a servis
 •   diétne stravovanie
 •   transformáciu študijných textov do prístupnej formy
 •   a pod.

          

Kritériá pre žiadateľov o špeciálny grant programu Erasmus+

 •   študent/pracovník UK bol vybraný na základe výberového konania na svojej fakulte na Erasmus+ mobilitu v akademickom roku 2018/2019 (zimný a letný semester);
 •   študent/pracovník má oficiálne uznané ťažké zdravotné postihnutie;
 •   študent je oficiálne evidovaný v zozname študentov so špecifickými potrebami na vlastnej fakulte v zmysle Smernice rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (VP č. 23/2014 - https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/chronologicky-register-vnutorne-predpisy-uk-rozdelene-podla-rokov/)..

          

Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná inštitucionálnym Erasmus+ koordinátorom, ktorým na Univerzite Komenského v Bratislave je prorektorka pre medzinárodné vzťahy. Vyplnenú prihlášku posielajú žiadatelia na e-mailovú adresu OMV RUK erasmusplus@rec.uniba.sk . Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s povinnými prílohami doručí žiadateľ najneskôr do 22. mája 2018

na adresu:
     Univerzita Komenského v Bratislave
     Rektorát
     Oddelenie medzinárodných vzťahov
     Kancelária Erasmus+
     Šafárikovo námestie 6
     P. O. BOX 440
     814 99 Bratislava 1

                                          

Povinné prílohy k prihláške

 •   kópia preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S;
 •   v prípade, ak ide o ťažké zdravotné postihnutie, vysoká škola musí predložiť potvrdenie, že hosťujúca inštitúcia je oboznámená s vážnym zdravotným postihnutím alebo špeciálnou potrebou prijímaného študenta/zamestnanca vysokej školy a a je pripravená zabezpečiť mu primerané úpravy a podporu počas jeho pobytu (ubytovanie, učebné pomôcky, semináre, knižnica atď.).

 

Inštrukcie k vypĺňaniu prihlášky

 •   Žiadateľ o grant na špeciálne potreby je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky.
 •   Prihláška musí obsahovať detailný opis špeciálnych potrieb, podrobné zdôvodnenie požiadaviek na ich financovanie a stanovenie požadovanej sumy.
 •   Odporúčame uvádzať výšku reálnych nákladov súvisiacich so špeciálnymi potrebami.
 •   V prípade žiadosti o finančný príspevok na diétne stravovanie z dôvodu celiakie a diabetes mellitus je potrebné riadiť sa pri kalkulovaní nákladov dennými sadzbami stanovenými pre hostiteľské krajiny:

 

Denné sadzby pre celiakiu a diabetes

Skupina prijímajúcich krajín Krajiny Denná sadzba špeciálneho grantu na celiakiu a diabetes
Skupina 1 - Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko,
Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko
4 €
Skupina 2 - Krajiny
programu so strednými
životnými nákladmi
Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko 3 €
Skupina 3 - Krajiny
programu s nízkymi
životnými nákladmi
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, FYROM-Macedónsko, Turecko 2 €

 

 •   Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov. Po návrate z mobility je potrebné predložiť akceptovateľné účtovné doklady k vyúčtovaniu špeciálneho grantu (cestovný lístok/letenku sprevádzajúcej osoby spolu s palubným lístkom, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie, faktúry za podporné služby, účty za diétne stravovanie, zmluvy s osobným asistentom, atď.). Nevyčerpanú časť grantu bude potrebné vrátiť.
 •   V prípade skrátenia pobytu účastníkov s diagnózami celiakia a diabetes (tolerancia 5 dní), pri ktorých sú nastavené denné sadzby, bude aj špeciálny grant alikvótne znížený a zvyšnú sumu musí účastník vrátiť, resp. ju môže vysoká škola použiť pre iného účastníka so schváleným špeciálnym grantom s diagnózou celiakia/diabetes, ktorý si zasa svoju mobilitu predĺžil. Tolerancia 5 dní znamená, že ak rozdiel medzi pôvodne naplánovanou a skutočne zrealizovanou dĺžkou mobility nie je viac ako 5 dní, ostáva študentovi pôvodne pridelený grant.

 

Kontaktná osoba

Bližšie informácie k podávaniu žiadosti o grant na špeciálne potreby, ako i k jeho vyúčtovaniu možno získať u kontaktnej osoby pre Erasmus+ študentov so špecifickými potrebami na UK:
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
elena.mendelova@rec.uniba.sk
tel.: 02/602 95 166

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: