Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Erasmus + grant na špeciálne potreby 2021/22

Študenti a pracovníci Univerzity Komenského v Bratislave so špeciálnymi potrebami, ktorí v akademickom roku 2020/2021 vycestujú na zahraničnú mobilitu v rámci programu Erasmus+, môžu požiadať o grant na špeciálne potreby.

 Grant na špeciálne potreby je doplnkom k bežnému grantu programu Erasmus+ a je určený na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s dôsledkami ťažkého zdravotného postihnutia a prekonávania bariér v prostredí. V závislosti od druhu a stupňa zdravotného postihnutia, dĺžky pobytu, zohľadňujúc rozsah podporných služieb zabezpečovaných hostiteľskou univerzitou bezplatne, možno žiadať o finančný príspevok napr. na:

 • cestovné náklady pre sprievodcu na spiatočnú cestu do/ z miesta pobytu, špeciálnu miestnu prepravu;
 • špeciálne ubytovanie, pokiaľ študent nebýva v študentskom domove;
 • asistentské služby;
 • tlmočnícke služby pre nepočujúcich;
 • lekársku starostlivosť, fyzioterapiu, zdravotnícke pomôcky;
 • diétne stravovanie;
 • transformáciu študijných textov do prístupnej formy;
 • a pod.

Kritériá pre žiadateľov o špeciálny grant programu Erasmus+:

 • študent/pracovník UK bol vybraný na základe výberového konania na svojej fakulte na Erasmus+ mobilitu (zimný a letný semester);
 • študent/pracovník má oficiálne uznané ťažké zdravotné postihnutie (je vlastníkom preukazu ŤZP);
 • študent je oficiálne evidovaný v zozname študentov so špecifickými potrebami na vlastnej fakulte.

Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná inštitucionálnym Erasmus+ koordinátorom, ktorým na UK je prorektor pre medzinárodné vzťahy. Vyplnenú prihlášku posielajú žiadatelia na e-mailovú adresu OPE erasmusplus@rec.uniba.skVytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s povinnými prílohami doručí žiadateľ na adresu:

     Univerzita Komenského v Bratislave

     Rektorát - Oddelenie pre Erasmus+

     Šafárikovo námestie 6

     P. O. BOX 440

     814 99 Bratislava 1

Povinné prílohy k prihláške:

 • kópia preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S;
 • akceptačný list hostiteľskej univerzity, v prípade ťažkého postihnutia;
 • prihláška musí obsahovať detailný opis špeciálnych potrieb, podrobné zdôvodnenie požiadaviek na ich financovanie a stanovenie požadovanej sumy. 

Inštrukcie k vypĺňaniu prihlášky

 • žiadateľ o grant na špeciálne potreby je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky;
 • v prihláške uvedie výšku reálnych nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb;
 • prihláška musí obsahovať detailné zdôvodnenie špeciálnych požiadaviek a požadovanej sumy;
 • v prípade diagnóz celiakia a diabetes je národnou agentúrou stanovená denná sadzba v závislosti od prijímajúcej krajiny (viď tabuľka 1). Študent je v takom prípade povinný zažiadať o špeciálny grant na základe výpočtu denná sadzba x počet dní na mobilite (odporúčame počítať s minimálnou dĺžkou 5 mesiacov= 150 dní);
 • špeciálny grant pre účastníkov Erasmus mobility s inými diagnózami závisí od miery funkčnej poruchy a od zdôvodnenia žiadanej finančnej podpory;
 • účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov. Študent je povinný po návrate z mobility predložiť na Oddelenie programu Erasmus+ akceptovateľné účtovné doklady k vyúčtovaniu špeciálneho Erasmus+ grantu (cestovný lístok/letenku sprevádzajúcej osoby spolu s palubným lístkom, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie, faktúry za podporné služby, účty za diétne stravovanie, atď.).
Tabuľka 1
Skupiny prijímajúcich krajín Krajiny Denná sadzba špec. grantu na diagnózy vyžadujúce diétne stravovanie (celiakia, diabetes)
Skupina 1 - Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi
Dánsko, Fínsko, Island,  Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo (ak ostane po Brexite v programe), Lichtenštajnsko, Nórsko 8 €
Skupina 2 - Krajiny programu so strednými životnými nákladmi Rakúsko,  Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,  Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko 6 €
Skupina 3 - Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi Bulharsko,  Chorvátsko,  Česká republika, Estónsko,  Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko,  Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko 4 €
 
 Dôležité upozornenie:

V prípade, že žiadateľ je z dôvodu zdravotného postihnutia odkázaný na náročnejšie primerané úpravy a podporné služby, je potrebné k žiadosti priložiť potvrdenie, že hostiteľská inštitúcia je oboznámená s ťažkým zdravotným postihnutím a špecifickými potrebami prijímaného študenta a je pripravená zabezpečiť mu primerané úpravy a podporu počas jeho pobytu.

Bližšie informácie všeobecne o programe Erasmus+  získate u Erasmus koordinátora na svojej fakulte.

Bližšie informácie k podávaniu žiadosti o grant na špeciálne potreby, k pravidlám disponovania a vyúčtovania grantu možno získať u kontaktnej osoby pre Erasmus študentov so špecifickými potrebami na UK:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

elena.mendelova@rec.uniba.sk

tel.: 02/9010 2068
 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: